گنجور

شیخ بهایی » نان و حلوا » بخش ۹ - فی تأویل قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم: حب الوطن من الایمان

 

زین جهان تا آن جهان بسیار نیست

در میان، جز یک نفس در کار نیست

شیخ بهایی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر اول - قسمت دوم » بخش چهارم - قسمت دوم

 

می گوند این جایگه گفتار نیست

از برون جویید کاندر غار نیست

شیخ بهایی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر اول - قسمت دوم » بخش پنجم

 

زین جهان تا آن جهان بسیار نیست

در میانه جز دمی دیوار نیست

شیخ بهایی
 

نشاط اصفهانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۶

 

گرضمیرم قابل اسرار نیست

گر زبانم لایق گفتار نیست

نشاط اصفهانی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۲۰ - اشاره به حدیث شریف موتوا قبل ان تموتوا

 

هیچکس را با دل او کار نیست

غیر یک کس را در آنجا بار نیست

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۲۲ - راه وصول به مقصد

 

ای برادر این ره بازار نیست

زاد این ره درهم و دینار نیست

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۶۱ - رجوع به حکایت عارف خانه نشین با زن خود

 

گر مرا یک حبه در انبار نیست

چون تو دارم دانه ام در کار نیست

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۷۸ - در بیان قطع شدن دست عارف در آن شب

 

از گدایانت گدایی عار نیست

بعد از اینت بر در ما بار نیست

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۰۵ - حکایت یکی از آشنایان این زمان و محبان صوری

 

روز و شب آنجا بجز اطوار نیست

شب غروب طور باشد تار نیست

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۱۷ - مطلع شدن شیخ فقیه از عمل و قول آن شوریده

 

بلکه ای همدم سخن در کار نیست

لفظ هم محرم درین دربار نیست

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۲۸ - سبب تعلق روح قدسی به بدن و مجاورت غضب و شهوت

 

گفت زین پس قدرت رفتار نیست

در پس این پرده ما را بار نیست

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۴۴ - رجوع به باقی داستان حضرت خلیل الرحمن

 

من چه گویم در دلم جز یار نیست

غیر یاد یار شیرین کار نیست

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۴۴ - رجوع به باقی داستان حضرت خلیل الرحمن

 

ای رفیقان چون دلم هشیار نیست

هرچه گویم جای گیرودار نیست

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۵۵ - در تضرع و تذلل و مناجات به درگاه حضرت حق تعالی

 

ای خدا ما را بجز پندار نیست

هم از این پندار جز آمار نیست

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۵۸ - عشق و جان بازی پروانه در پای شمع

 

عاشقان را جسم و جان در کار نیست

جسم و جانشان جز برای یار نیست

ملا احمد نراقی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
sunny dark_mode