گنجور

 
شاه نعمت‌الله ولی
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع غفور الذنب ستار الخفایا مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ا» است.

دسترسی سریع به حروف

ا | ه | ب | ت | چ | ح | د | ر | ش | ص | ق | ل | م | ن | و | ی

ا

دوبیتی شمارهٔ ۱: سر محبوب را مکن پیدا

دوبیتی شمارهٔ ۲: در ازل زنده کرد او دل ما

دوبیتی شمارهٔ ۳: از صفات خود اگر یابی فنا

دوبیتی شمارهٔ ۴: به نور غیب روشن شد دل ما

دوبیتی شمارهٔ ۵: هر نفس آئینه ای از غیب بنماید به ما

دوبیتی شمارهٔ ۶: نور خورشید می دهد ما را

ه

دوبیتی شمارهٔ ۷: قلعهٔ دل خوشتر است از قلعهٔ این شهریار

دوبیتی شمارهٔ ۸: دعانی من الکرمان ثم دعانیا

دوبیتی شمارهٔ ۹: در ازل زنده کرد او دل ما

دوبیتی شمارهٔ ۱۰: نور خورشید می دهد ما را

دوبیتی شمارهٔ ۱۱: از صفات خود اگر یابی فنا

دوبیتی شمارهٔ ۱۲: به نور غیب روشن شد دل ما

دوبیتی شمارهٔ ۱۳: هر نفس آئینه ای از غیب بنماید به ما

دوبیتی شمارهٔ ۱۴: قلعهٔ دل خوشتر است از قلعهٔ این شهر ما

دوبیتی شمارهٔ ۱۵: الهی انت غفار الخطایا

دوبیتی شمارهٔ ۱۶: سرّ محبوب خود مکن پیدا

دوبیتی شمارهٔ ۱۷: دعانی من الکرمان ثم دعانیا

ب

دوبیتی شمارهٔ ۱۸: همه مستهلکند موج و حباب

دوبیتی شمارهٔ ۱۹: ضاد و نقطه به همدگر دریاب

دوبیتی شمارهٔ ۲۰: درّهٔ بیضا ز بحر ما طلب

دوبیتی شمارهٔ ۲۱: این بهشت از آشنای او طلب

دوبیتی شمارهٔ ۲۲: دردمندانه طبیبی می ‌طلب

دوبیتی شمارهٔ ۲۳: هر بلائی که باشد از محبوب

دوبیتی شمارهٔ ۲۴: دردمندانه طبیبی می طلب

دوبیتی شمارهٔ ۲۵: درهٔ بیضا ز بحر ما طلب

دوبیتی شمارهٔ ۲۶: این بهشت از آشنای او طلب

دوبیتی شمارهٔ ۲۷: همه مستهلکند موج و حباب

ت

دوبیتی شمارهٔ ۲۸: انسان کامل است که مجلای ذات اوست

دوبیتی شمارهٔ ۲۹: دل تو خلوت محبت اوست

دوبیتی شمارهٔ ۳۰: دل آینه دار حضرت اوست

دوبیتی شمارهٔ ۳۱: زبان دل و جان به فرمان اوست

دوبیتی شمارهٔ ۳۲: بر همه صورتی مصور اوست

دوبیتی شمارهٔ ۳۳: در حقیقت فاعل افعال اوست

دوبیتی شمارهٔ ۳۴: جام می از بهر می داریم دوست

دوبیتی شمارهٔ ۳۵: همه عالم جمال حضرت اوست

دوبیتی شمارهٔ ۳۶: هر چیز که آن متاع دنیاست

دوبیتی شمارهٔ ۳۷: جام و می را گر دو می گوئی رواست

دوبیتی شمارهٔ ۳۸: یوسف گل پیرهن برهان ماست

دوبیتی شمارهٔ ۳۹: با محیط عشق او دریا بر ما شبنمی است

دوبیتی شمارهٔ ۴۰: نقش عالم جز خیال یار نیست

دوبیتی شمارهٔ ۴۱: عشق را جز عقل لایق هست و نیست

دوبیتی شمارهٔ ۴۲: به قدر حوصله ای جام می دهد ساقی

دوبیتی شمارهٔ ۴۳: همه عالم تن است و او جان است

دوبیتی شمارهٔ ۴۴: جنت نفس دوزخ جان است

دوبیتی شمارهٔ ۴۵: این ظلمت و نور ، جسم و جانست

دوبیتی شمارهٔ ۴۶: اگر چنانچه بزرگی به شکل انسان است

دوبیتی شمارهٔ ۴۷: دلیل ما به خدا حضرت خداوند است

دوبیتی شمارهٔ ۴۸: از تجلی ذوق اگر داری خوشست

دوبیتی شمارهٔ ۴۹: خانقاه نعمت الله را صفائی دیگر است

دوبیتی شمارهٔ ۵۰: حکم عدل نام آن شاه است

دوبیتی شمارهٔ ۵۱: دل تو بارگاه الله است

دوبیتی شمارهٔ ۵۲: بدان که حضرت اعلی نمی توان دانست

دوبیتی شمارهٔ ۵۳: عین ما این سخن چو با ما گفت

دوبیتی شمارهٔ ۵۴: اعیان که نمودند به وجهی چه توان گفت

دوبیتی شمارهٔ ۵۵: هست الله اسم اعظم ذات

دوبیتی شمارهٔ ۵۶: ذات احدیت است این ذات

دوبیتی شمارهٔ ۵۷: گفتم که عبارتی ز وحدت

دوبیتی شمارهٔ ۵۸: هست اللّه اسم حضرت ذات

دوبیتی شمارهٔ ۵۹: ذات احدیت است این ذات

دوبیتی شمارهٔ ۶۰: گفتم که عبارتی ز وحدت

دوبیتی شمارهٔ ۶۱: خانقاه نعمت‌اللّه را صفائی دیگر است

دوبیتی شمارهٔ ۶۲: از تجلی ذوق اگر داری خوش است

دوبیتی شمارهٔ ۶۳: یوسف گل پیرهن سلطان ماست

دوبیتی شمارهٔ ۶۴: با محیط عشق او دریا بر ما شبنم است

دوبیتی شمارهٔ ۶۵: جام و می را گرد و می‌گوئی رواست

دوبیتی شمارهٔ ۶۶: دل تو بارگاه اللّه است

دوبیتی شمارهٔ ۶۷: هر چیز که آن متاع دنیاست

دوبیتی شمارهٔ ۶۸: ای آنکه جزو لایتحزی دهان تست

دوبیتی شمارهٔ ۶۹: ساقی ما به ذوق سرمست است

دوبیتی شمارهٔ ۷۰: جنت نفس دوزخ جان است

دوبیتی شمارهٔ ۷۱: همه عالم تن است و او جان است

دوبیتی شمارهٔ ۷۲: بدان که حضرت اعلی نمی ‌توان دانست

دوبیتی شمارهٔ ۷۳: این ظلمت و نور جسم و جان است

دوبیتی شمارهٔ ۷۴: نزد ما خلت خلیل این است

دوبیتی شمارهٔ ۷۵: دل تو خلوت محبت اوست

دوبیتی شمارهٔ ۷۶: دل آینه دار حضرت اوست

دوبیتی شمارهٔ ۷۷: زبان و دل و جان به فرمان اوست

دوبیتی شمارهٔ ۷۸: به همه صورتی مصور اوست

دوبیتی شمارهٔ ۷۹: جام می از بهر می داریم دوست

دوبیتی شمارهٔ ۸۰: در حقیقت فاعل افعال اوست

دوبیتی شمارهٔ ۸۱: حکم و عدل نام آن شاه است

دوبیتی شمارهٔ ۸۲: نقش عالم جز خیال یار نیست

دوبیتی شمارهٔ ۸۳: عشق را جز عشق لایق هست نیست

دوبیتی شمارهٔ ۸۴: همه نیکند و هیچ خود بد نیست

دوبیتی شمارهٔ ۸۵: دل منزل نزل پادشاهی است

دوبیتی شمارهٔ ۸۶: رمضان آمد و روان بگذشت

دوبیتی شمارهٔ ۸۷: حال هم با همدگر خواهیم گفت

دوبیتی شمارهٔ ۸۸: عین ما این سخن چو با ما گفت

دوبیتی شمارهٔ ۸۹: اعیان که نمودند به وجهی چه توان گفت

چ

دوبیتی شمارهٔ ۹۰: عشق اگر در جان نباشد جان چه باشد هیچ هیچ

دوبیتی شمارهٔ ۹۱: عمر بی او اگر گذاری هیچ

دوبیتی شمارهٔ ۹۲: عمر بی او اگر گذاری هیچ

ح

دوبیتی شمارهٔ ۹۳: روح او جان جملهٔ ارواح

د

دوبیتی شمارهٔ ۹۴: خشت عقل از قالبش بیرون فتاد

دوبیتی شمارهٔ ۹۵: هر چه خواهی به قدر استعداد

دوبیتی شمارهٔ ۹۶: هر که او بر خاک این درگه فتاد

دوبیتی شمارهٔ ۹۷: مطلوب خود است و طالب خود

دوبیتی شمارهٔ ۹۸: صوفی باصفا وفا دارد

دوبیتی شمارهٔ ۹۹: هر که او با یزید یاری کرد

دوبیتی شمارهٔ ۱۰۰: آتش غیرتش برافروزد

دوبیتی شمارهٔ ۱۰۱: هر که او از خدای ما ترسد

دوبیتی شمارهٔ ۱۰۲: عقل علمش به ذات او نرسد

دوبیتی شمارهٔ ۱۰۳: ماضی و مستقبلت گر حال شد

دوبیتی شمارهٔ ۱۰۴: ابر خوش دامنی به ما افشاند

دوبیتی شمارهٔ ۱۰۵: عاقلی کی به عاشقان ماند

دوبیتی شمارهٔ ۱۰۶: عاقلان گر چه بسی در سفته اند

دوبیتی شمارهٔ ۱۰۷: مرغ زیرک بین که یاهو می‌زند

دوبیتی شمارهٔ ۱۰۸: عقل نفی ما سوی اللّه می‌ کند

دوبیتی شمارهٔ ۱۰۹: صبری کنیم تا ستم او چه می‌ کند

دوبیتی شمارهٔ ۱۱۰: ظاهر و باطن ار چه ضد انند

دوبیتی شمارهٔ ۱۱۱: نور او را به نور او بیند

دوبیتی شمارهٔ ۱۱۲: خلق و حق را به همدگر بیند

دوبیتی شمارهٔ ۱۱۳: نتواند که گوشه بگزیند

دوبیتی شمارهٔ ۱۱۴: همه عالم ز حضرتش موجود

دوبیتی شمارهٔ ۱۱۵: بسط او از بسط آن سلطان بود

دوبیتی شمارهٔ ۱۱۶: هر بلا کز حضرتش ما را بود

دوبیتی شمارهٔ ۱۱۷: کون جامع جامع اسما بود

دوبیتی شمارهٔ ۱۱۸: سرّ علم قدر عظیم بود

دوبیتی شمارهٔ ۱۱۹: مشهد آل مشهد روضهٔ رضوان بود

دوبیتی شمارهٔ ۱۲۰: ناظر و منظور آنجا کی بود

دوبیتی شمارهٔ ۱۲۱: یک هویت اول و آخر بود

دوبیتی شمارهٔ ۱۲۲: جمله آئینه یک حدید بود

دوبیتی شمارهٔ ۱۲۳: نفس ناقص بخیل خواهد بود

دوبیتی شمارهٔ ۱۲۴: همه عامل یکی بود موجود

دوبیتی شمارهٔ ۱۲۵: هر چه بوده است و هر چه خواهد بود

دوبیتی شمارهٔ ۱۲۶: هر چه در غیب و در شهادت بود

دوبیتی شمارهٔ ۱۲۷: حق تعالی دری به ما بگشود

دوبیتی شمارهٔ ۱۲۸: نور دین این سخن چنین فرمود

دوبیتی شمارهٔ ۱۲۹: در هزاران یکی چو بنماید

دوبیتی شمارهٔ ۱۳۰: در عین تو او چو خود نماید

دوبیتی شمارهٔ ۱۳۱: به هر صورت که ما را رو نماید

دوبیتی شمارهٔ ۱۳۲: در جملهٔ مرتبه بر آید

دوبیتی شمارهٔ ۱۳۳: آن کریمی که از کرم هر روز

دوبیتی شمارهٔ ۱۳۴: نعمت خود خدا به ما بخشید

دوبیتی شمارهٔ ۱۳۵: خلعتی خوش خدا به ما بخشید

دوبیتی شمارهٔ ۱۳۶: عاقلان گرچه بسی دُر سفتهاند

دوبیتی شمارهٔ ۱۳۷: عقل نفی ما سوای الله می کند

دوبیتی شمارهٔ ۱۳۸: صبری کنیم تا ستم او چه می کند

دوبیتی شمارهٔ ۱۳۹: عاقلی کی به عاشقان ماند

دوبیتی شمارهٔ ۱۴۰: نور او را به نور او بیند

دوبیتی شمارهٔ ۱۴۱: هرچه بوده است و هر چه خواهد بود

دوبیتی شمارهٔ ۱۴۲: همه عالم یکی بود موجود

دوبیتی شمارهٔ ۱۴۳: بنده آخر کجا خدا گردد

دوبیتی شمارهٔ ۱۴۴: همه عالم ز حضرتش موجود

دوبیتی شمارهٔ ۱۴۵: در جمله مرتبه برآید

دوبیتی شمارهٔ ۱۴۶: در عین تو او نکو نماید

دوبیتی شمارهٔ ۱۴۷: هر چه در غیب و در شهادت بود

دوبیتی شمارهٔ ۱۴۸: به هر صورت که ما را رو نماید

دوبیتی شمارهٔ ۱۴۹: هر بلا کز حضرتش ما را بود

دوبیتی شمارهٔ ۱۵۰: ناظر و منظور آنجا کی بود

دوبیتی شمارهٔ ۱۵۱: یک هویت اول و آخر بود

دوبیتی شمارهٔ ۱۵۲: گوهر دُر یتیم از ما بجو

دوبیتی شمارهٔ ۱۵۳: بر علم قدر عظیم بود

دوبیتی شمارهٔ ۱۵۴: هرکه او از خدای ناترسد

دوبیتی شمارهٔ ۱۵۵: عقل و علمش به ذات او نرسد

دوبیتی شمارهٔ ۱۵۶: صوفی با صفا وفا دارد

دوبیتی شمارهٔ ۱۵۷: هرکه او برخاک این درگه فتاد

دوبیتی شمارهٔ ۱۵۸: خشت عقل از قالبش بیرون فتاد

دوبیتی شمارهٔ ۱۵۹: نعمت خود خدا به ما بخشید

دوبیتی شمارهٔ ۱۶۰: خلعتی خوش خدا به ما بخشید

دوبیتی شمارهٔ ۱۶۱: مطلوب خود است و طالب خود

دوبیتی شمارهٔ ۱۶۲: آتش غیرتش برافروزد

ر

دوبیتی شمارهٔ ۱۶۳: در همه آئینهٔ اسما نگر

دوبیتی شمارهٔ ۱۶۴: آن دلبر شوخ مست بنگر

دوبیتی شمارهٔ ۱۶۵: عارفانه اول و آخر نگر

دوبیتی شمارهٔ ۱۶۶: یک وجود و مراتبش بسیار

دوبیتی شمارهٔ ۱۶۷: آینه بردار و در وی کن نظر

دوبیتی شمارهٔ ۱۶۸: منکرت گر همی کند انکار

دوبیتی شمارهٔ ۱۶۹: ما به غیر از یار اول کس نمی گیریم یار

دوبیتی شمارهٔ ۱۷۰: نه دار بماند و نه دیار

دوبیتی شمارهٔ ۱۷۱: واحد به کثیر گشته ظاهر

دوبیتی شمارهٔ ۱۷۲: منکرت گر همی کند انکار

دوبیتی شمارهٔ ۱۷۳: ما به غیر از یار اول کس نمی ‌گیریم یار

دوبیتی شمارهٔ ۱۷۴: نه دار بماند و نه دیار

دوبیتی شمارهٔ ۱۷۵: عارفانه اول و آخر نگر

دوبیتی شمارهٔ ۱۷۶: آئینه بردار و در وی کن نظر

دوبیتی شمارهٔ ۱۷۷: آن دلبر شوخ مست بنگر

دوبیتی شمارهٔ ۱۷۸: در همه آئینه ای اسما نگر

ش

دوبیتی شمارهٔ ۱۷۹: خوش صفایی یافتم از خدمتش

دوبیتی شمارهٔ ۱۸۰: خوش آب حیاتی است درین چشمه بنوشش

دوبیتی شمارهٔ ۱۸۱: عقل کل لوح قضا می‌خوانمش

دوبیتی شمارهٔ ۱۸۲: عقل را نایب خدا دانش

دوبیتی شمارهٔ ۱۸۳: از جام و حباب آب می نوش

دوبیتی شمارهٔ ۱۸۴: عقل کل لوح قضا می خوانمش

دوبیتی شمارهٔ ۱۸۵: عقل را نایب خدا دانش

دوبیتی شمارهٔ ۱۸۶: از جام حباب آب می نوش

ص

دوبیتی شمارهٔ ۱۸۷: عمل و علم هست کار خواص

دوبیتی شمارهٔ ۱۸۸: خوش سماعی و عارفان در رقص

ق

دوبیتی شمارهٔ ۱۸۹: در آئینهٔ وجود مطلق

دوبیتی شمارهٔ ۱۹۰: در آینهٔ وجود مطلق

ل

دوبیتی شمارهٔ ۱۹۱: گر بیابی کمال اهل کمال

دوبیتی شمارهٔ ۱۹۲: گر بیابی کمال اهل کمار

م

دوبیتی شمارهٔ ۱۹۳: گر چه دارم ساغر اسما مدام

دوبیتی شمارهٔ ۱۹۴: رو به خاک راه او بنهاده ‌ام

دوبیتی شمارهٔ ۱۹۵: آن گنج که مخفی بود از عالم و از آدم

دوبیتی شمارهٔ ۱۹۶: در سراپردهٔ میخانه مقامی دارم

دوبیتی شمارهٔ ۱۹۷: پیش از وجود آدم بودیم با تو همدم

دوبیتی شمارهٔ ۱۹۸: بگذر ز وجود و از عدم هم

دوبیتی شمارهٔ ۱۹۹: ما گدای خودیم و شاه خودیم

دوبیتی شمارهٔ ۲۰۰: بسی نقشی که بر دیده کشیدیم

دوبیتی شمارهٔ ۲۰۱: رندی که حریف ماست مائیم

دوبیتی شمارهٔ ۲۰۲: بسی نقشی که بر دیده کشیدیم

دوبیتی شمارهٔ ۲۰۳: ما گدای خودیم و شاه خودیم

دوبیتی شمارهٔ ۲۰۴: رو به خاک راه او بنهاده ام

دوبیتی شمارهٔ ۲۰۵: در سراپردهٔ میخانه مقامی دارم

دوبیتی شمارهٔ ۲۰۶: رندیکه حریف ماست مائیم

دوبیتی شمارهٔ ۲۰۷: بگذر ز وجود وز عدم هم

دوبیتی شمارهٔ ۲۰۸: آن گنج که مخفی بود از عالم و از آدم

ن

دوبیتی شمارهٔ ۲۰۹: یک عین به اختلاف اعیان

دوبیتی شمارهٔ ۲۱۰: خدایا تشنه ایم و جمع یاران

دوبیتی شمارهٔ ۲۱۱: ساقیا از روی لطف بیکران

دوبیتی شمارهٔ ۲۱۲: ای صبا گر روی به ترکستان

دوبیتی شمارهٔ ۲۱۳: از این عالم بدان عالم سفر کن

دوبیتی شمارهٔ ۲۱۴: در صورت و معنیش نظر کن

دوبیتی شمارهٔ ۲۱۵: فقر بگزین و غنا ایثار کن

دوبیتی شمارهٔ ۲۱۶: بگذر از خوف و رجا با ما نشین

دوبیتی شمارهٔ ۲۱۷: خوش بگو الله و اسم ذات بین

دوبیتی شمارهٔ ۲۱۸: خوش بگو الله و اسم ذات بین

دوبیتی شمارهٔ ۲۱۹: ذکر حق می گوی و در خلوت نشین

دوبیتی شمارهٔ ۲۲۰: باده می نوش و جام را می بین

دوبیتی شمارهٔ ۲۲۱: این صفات بد اگر از خود جدا سازی چو من

دوبیتی شمارهٔ ۲۲۲: من حسینی مذهبم ای یار من

دوبیتی شمارهٔ ۲۲۳: یک عین به اختلاف اعیان

دوبیتی شمارهٔ ۲۲۴: کون جامع جامع این است و آن

دوبیتی شمارهٔ ۲۲۵: فقر بگزین و غنا ایثار کن

دوبیتی شمارهٔ ۲۲۶: در صورت و معنیش نظر کن

دوبیتی شمارهٔ ۲۲۷: باده می نوش و جام را می بین

دوبیتی شمارهٔ ۲۲۸: خوش بگو اللّه و اسم ذات بین

دوبیتی شمارهٔ ۲۲۹: خوش بگو اللّه و اسم ذات بین

دوبیتی شمارهٔ ۲۳۰: ذکر حق می گو و در خلوت نشین

و

دوبیتی شمارهٔ ۲۳۱: خنک چشمی که بیند حضرت او

دوبیتی شمارهٔ ۲۳۲: جامی است جهان نما دل تو

دوبیتی شمارهٔ ۲۳۳: دنیی دون دنی از دون مجو

دوبیتی شمارهٔ ۲۳۴: تا تونشوی یگانهٔ او

دوبیتی شمارهٔ ۲۳۵: مخبر چو نمانده است خبر کو

دوبیتی شمارهٔ ۲۳۶: مصصفا فرمود بقوا او تقوا

دوبیتی شمارهٔ ۲۳۷: مقدم بر همه اسما است الله

دوبیتی شمارهٔ ۲۳۸: مظهر کامل است عبدالله

دوبیتی شمارهٔ ۲۳۹: نعمت الله به عشق حضرت شاه

دوبیتی شمارهٔ ۲۴۰: اسم اعظم او به ما آموخته

دوبیتی شمارهٔ ۲۴۱: رایت الله فی عینی بعینه

دوبیتی شمارهٔ ۲۴۲: رهرو میر ما خلیل الله

دوبیتی شمارهٔ ۲۴۳: به هر صورتی نشئه ای یافته

دوبیتی شمارهٔ ۲۴۴: رهر و میر ما خلیل اللّه

دوبیتی شمارهٔ ۲۴۵: مقدم بر همه اسماست اللّه

دوبیتی شمارهٔ ۲۴۶: اهل عقبی همت از وی یافته

دوبیتی شمارهٔ ۲۴۷: اگر درویش می‌جوئی منم درویش بیچاره

دوبیتی شمارهٔ ۲۴۸: مظهر اسم اعظم است آن شاه

دوبیتی شمارهٔ ۲۴۹: مظهر کامل است عبداللّه

دوبیتی شمارهٔ ۲۵۰: ما شرح اصطلاحات گفتمی عارفانه

دوبیتی شمارهٔ ۲۵۱: رایت اللّه فی عینی بعینه

ی

دوبیتی شمارهٔ ۲۵۲: گر بمیری ز خود بقا یابی

دوبیتی شمارهٔ ۲۵۳: ز صورت گر شوی فانی ازین معنی بقا یابی

دوبیتی شمارهٔ ۲۵۴: رفتی ای خواجه و زیان کردی

دوبیتی شمارهٔ ۲۵۵: در ره حق اگر تو دیناری

دوبیتی شمارهٔ ۲۵۶: گر یکی را دو بار بشماری

دوبیتی شمارهٔ ۲۵۷: گر تو عارف شوی شوی بخشی

دوبیتی شمارهٔ ۲۵۸: هر که باشد محب آل علی

دوبیتی شمارهٔ ۲۵۹: در حقیقت یکی است تا دانی

دوبیتی شمارهٔ ۲۶۰: جامع عالمی اگر دانی

دوبیتی شمارهٔ ۲۶۱: عالم حق حق است تا دانی

دوبیتی شمارهٔ ۲۶۲: شمع خوشی افروختی عود دل ما سوختی

دوبیتی شمارهٔ ۲۶۳: خانهٔ تاریک اگر روشن کنی

دوبیتی شمارهٔ ۲۶۴: ظاهر جامیم و باطناً می

دوبیتی شمارهٔ ۲۶۵: چون برسی به بحر ما واقف حال ما شوی

دوبیتی شمارهٔ ۲۶۶: نگاری مست ولا یعقل چو ماهی

دوبیتی شمارهٔ ۲۶۷: خانهٔ تاریک اگر روشن کنی

دوبیتی شمارهٔ ۲۶۸: گر بمیری ز خود بقا یابی

دوبیتی شمارهٔ ۲۶۹: ظهوری لم یزل ذاتی بذاتی

دوبیتی شمارهٔ ۲۷۰: گر تو عارف شوی شوی بخشی