گنجور

 
شاه نعمت‌الله ولی

هو علی: ظاهر و باطن ار کنی طاهر - پاک باشی به باطن و ظاهر

در ذکر نام بعضی از مشایخ: شیخ ما کامل و مکمل بود - قطب وقت و امام کامل بود

تحقیق رباعی شیخ ابو سعید ابوالخیر علیه الرحمة و الغفران: یک بوسه سلیمان به لب آصف زد - در وقت وفات

و من کلامه: آن کیست که سر مست به بازار بر آمد - آن جان جهان است

وله ایضاً: تا از سر زلف تو یکی تار برآمد - صد فتنه عیان شد