گنجور

 
شیخ محمود شبستری

بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم: به نام آن که اول کرد و آخر

بخش ۲ - در حقیقت اسلام فرماید: چه فرق‌ست ای پسر از جسم تا جان

بخش ۳ - حکایت: چه نیکو گفت آن پیر سخندان

بخش ۴ - در تحقیق حقیقت: به کلی دور شو از رسم و عادت

بخش ۵ - در تحقیق طهارت: ز دنیا و ز دنیادار شو دور

بخش ۶ - در تحقیق نماز: خشوع مومنان جان نماز است

بخش ۷ - در تحقیق زکوة: چو دانستی عماد دین صلوه است

بخش ۸ - حکایت: چنین گویند مردی بود قصاب

بخش ۹ - در تحقیق روزه: ز خشم و شهوت و از حرص و کینه

بخش ۱۰ - در تحقیق حج و ارکان آن گوید: هر آن امری که فرمودت به جای آر

بخش ۱۱ - در تحقیق جهاد و معنی آن: ز بعد او دگر رکن جهاد است

بخش ۱۲ - در پیدایش نفس و صفت آن: چنین گفتند دانایان اسرار

بخش ۱۳ - در حقیقت نفس گوید: مثال این‌ست نیکو فهم آن کن

بخش ۱۴ - در تحقیق مراتب نفس: چو می‌خواهی بدانی نفس و شیطان

بخش ۱۵ - در حکمت و موعظت: تو نفست دل کن و دل را چو جان کن

بخش ۱۶ - در موازنه نفس در تمثیل جام جم: یکی جم نام وقتی پادشا بود

بخش ۱۷ - در ذکر شیطان و لعنت کردن بر او: ز من بشنو بیان حال شیطان

بخش ۱۸ - مثال: مثالی گویمت بنیوش آن را

بخش ۱۹ - در مناظره موسی علیه‌السلام: چو موسی باز می‌گردید از طور

بخش ۲۰ - و ۴۱ مفقود است): چو تسبیح از خواهر این اسرار بشنود

بخش ۲۱ - در بیان نهایت عشق است: به صورت آدمی کرده است نقاش

بخش ۲۲ - در تحقیق شریعت و بیان طریقت: سوالی چند کردم از حکیمی

بخش ۲۳ - در تحقیق الدنیا سجن المؤمن: چو دنیا مومنان را هست زندان

بخش ۲۴ - در تحقیق بهشت و دوزخ: اگر تو خوی خوش داری به هر کار

بخش ۲۵ - در تحقیق رزق: یقین دان رزق جان از علم و دین است

بخش ۲۶ - التعظیم لامر الله و الشفقه علی خلق الله: به جان تعظیم امر حق به جا آر

بخش ۲۷ - در تحقیق عیسی و دجال: دو چشمست آدمی را بی ضرورت

بخش ۲۸ - در شناخت مهدی سلام الله علیه: بسی گفتند از عیسی و مهدی

بخش ۲۹ - در شرح حضرت مهدی سلام الله علیه: خوشا وقت کسان عهد مهدی

بخش ۳۰ - در صفت حضرت مهدی: ببین چون بهترین مهتران اوست

بخش ۳۱ - در تحقیق موتوا قبل ان تموتوا: بمیر ای بی‌خبر گر می‌توانی

بخش ۳۲ - در تحقیق صراط: صراط اندر حقیقت چیست راهست

بخش ۳۳ - در تحقیق میزان: ندانی چیست تحقیق ترازو

بخش ۳۴ - در تحقیق قیام قیامت: چو بهتر در زمانه علم و جانست

بخش ۳۵ - در نشر: دلیل است ای اخی بر حشر و نشرت

بخش ۳۶ - در جزلی عمل: گرت امروز سوی ظلم میل است

بخش ۳۷ - در حسب حال و ختم کتاب گوید: سخن در سینه زین بسیار دارم