گنجور

 
شیخ محمود شبستری

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین: ای پیداتر از هر پیدائی، و ای آشکارتر از هر ...

باب اول در ظهور ذات حضرت حق تعالی و تقدس، که مقام معرفت است مشتمل بر حقایق: حقیقت- هستی حق- تبارک و تعالی- پیداتر از هستی​ها ...

باب دوم در ظهور صفات حق تعالی و بیان مقام علم: چون محقق شد که ادراک هستی جزوی کل هستی​ها را ...

باب سوم در مظاهر و مراتب آن و بیان مبداء: مقدمه- شدت ظهور مدرک مانع ادراک بود، به مثابت ...

باب چهارم در وجوب وحدت: حقیقت- ذات هستی اقتضای یگانگی مطلق می​کند که غیرهستی جز نیستی نبود: شهد الله لااله الا هو.

باب پنجم در بیان ممکن الوجود و کثرت: حقیقت- ممکن امری است اعتباری که عقل بر وفق خویش ...

باب ششم در تعین حرکت و تجدد تعینات: حقیقت- تجدد تعینات، به حسب اقتضای ذاتی، که ...

باب هفتم در حکمت تکلیف و جبر و قدر و سلوک: حقیقت- حکمت تکلیف اظهار هستی است به ظهور عجز غیر ...

باب هشتم در بیان معاد و بیان حشر و حقیقت فنا و بقا: حقیقت- چون محقق گشت که مبداء عبارت است از ظهور ...

sunny dark_mode