گنجور

 
شیخ محمود شبستری

بسم الله الرحمن الرحیم: حمد و ثنای بی عدد ذوالجلالی را که آثار قدرت او در ...

باب اول در بیان نفس طبیعی و نباتی و حیوانی و انسانی و قوت​های ایشان و خادمان ایشان: بدان که نفس طبیعی عبارت از قوتی است که اجزای جسم ...

باب دوم در صدور موجودات: بدان که اول چیزی که حق سبحانه و تعالی بیافرید عقل ...

باب سوم در بیان واجب و ممکن و ممتنع: بدان که هرچه عدم او ضروری بود او را ممتنع الوجود ...

باب چهارم در بیان آنکه حکمت در آفرینش چه بود: بدان که حق تعالی مردم را بجهت آن آفرید تا او را ...

باب پنجم در مبدأ و معاد: بدان که تن مردم را اصل از خاک است و خاک به واسطۀ ...

باب ششم در برابر کردن آفاق با انفس یعنی برابر کردن تن آدم با عالم: چون گفته بودیم که تن آدم نسخۀ عالم است، اکنون ...

باب هفتم در تطبیق آفاق و انفس: بدان که مجموع عالم بعضی ظاهر است و بعضی باطن. ...

sunny dark_mode