گنجور

 
سحاب اصفهانی
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «فرید عالم و زیب جهان و زینت کشور» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ر» است.

حرف آخر قافیه

الف
ب
د
ر
س
ل
م
ن
ه

شمارهٔ ۱ - فرید زمان: فرید زمان آنکه آمد به دنیا

شمارهٔ ۲ - جشن و آتش بازی: چه شد که چرخ جفا پیشه کرد میل وفا

شمارهٔ ۳ - در وصف بهار و مدح: ز نکهت گل و فیض صبا ورشح سحاب

شمارهٔ ۴ - انوار غیب: چه شد که روی عروس جهان منور شد

شمارهٔ ۵ - زهره ی زهرا: این چه بزم است که آرایش دنیا آمد

شمارهٔ ۶ - به مناسبت مراسم همسری و آتش بازی سروده است: فرید عالم و زیب جهان و زینت کشور

شمارهٔ ۷ - معما در وصف شمشیر و مدح: چیست آن لعبت که قدش خم بود پیکر رنزار

شمارهٔ ۸: حبذا ای کاخ کیوان رفعت گردون اساس

شمارهٔ ۹: چو شد مشاطه ی خورشید سوی برج حمل

شمارهٔ ۱۰: مگر زناز بر افشانده دلستان کاکل

شمارهٔ ۱۱: عیان شد چو خورشید زین سبز طارم

شمارهٔ ۱۲: صبح بنمود رخ از چاه افق چون بیژن

شمارهٔ ۱۳: خیمه زد باز ابر نیسان در چمن

شمارهٔ ۱۴: هست روز واپسینم حسرت این

شمارهٔ ۱۵: دگر باره شد ابر در بوستان

شمارهٔ ۱۶: صبحگاهان حله ی سیمین به تن بست آسمان

شمارهٔ ۱۷: یاران حذر از بلای نوبه