گنجور

 
خیام

ای چرخ فلک خرابی از کینهٔ توست

بیدادگری شیوهٔ دیرینهٔ توست

ای خاک اگر سینه تو بشکافند

بس گوهر قیمتی که در سینهٔ توست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode