گنجور

 
خواجوی کرمانی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «پیش از آن کاین خیمه ی پیروزه ی شد زرین طناب» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ب» است.

حرف آخر قافیه

م
ی
الف
ب
ت
د
ر
س
ق
ن
ه

شماره ۱ - بنام ایزد: ای نهاده خشت زر بر روزن سیمین بام

شماره ۲ - فی نعمت رسول الثقلین و نبی الخافقین علیه الصلوة و السلام و التحیه: الحمدلله الذی خلق السموات العلی

شماره ۳ - فی خلوص العقیده و مناقب الائمة الاثنا عشر رضوان الله علیهم اجمعین: تا کی بر آستانه این شش دری سرا

شماره ۴ - فی مدح المخدوم الاعظم السعید الشهید صفی الدین عبدالمومن طاب ثراه: پیش از آن کاین خیمه ی پیروزه ی شد زرین طناب

شماره ۵ - فی مدح الشهریار السعید المغفور جلال الحق و الدین مسعود شاه طاب ثراه: ای ز شرم روی چون ماه تو در خوی آفتاب

شماره ۶ - فی الموعظه: لاف آزادگی از سرو سهی آید راست

شماره ۷ - فی نفی الممکنات و اثبات واجب الوجود: چرخ سرگشته ئی گدابیشست

شماره ۸ - فی مدح المولی الاعظم السعید الشهید شمس الحق و الدین محمود صاین قاضی طاب مثواه: چون درآئی بشکر خنده شکر آب شود

شماره ۹ - فی مدح سلطان الاعظم جمال الملة و الدین شیخ ابوسحق طاب ثراه: لعل شیرینت دهانرا لذت شکر دهد

شماره ۱۰ - فی النعت خلقاء الراشدین: کشتگان راه حق لاف از مسیحا می زنند

شماره ۱۱ - فی منقبة اسدالله الغالب علی بن ابیطالب سلام الله علیه: وجه برات شام بر اختر نوشته اند

شماره ۱۲ - فی الموعظه: مشو بملک سلیمان و مال قارون شاد

شماره ۱۳ - یشکو دهره: کار من آشفته گشت از روزگار

شماره ۱۴ - یمدح المولی الاعظم السعید الشهید شمس الحق و الدین محمود صاین قاضی مکتوبا علی کتابه قصره: تبارک الله ازین قصر آسمان مقدار

شماره ۱۵ - فی الموعظه: چون مقام عبرتست این منزل ناپایدار

شماره ۱۶ - فی مدح شهریار الاعظم مبارز الحق و الدین محمد و تهنیة یوم تطهیر اولاده: بوقت صبح چو سیمرغ آتشین شهپر

شماره ۱۷ - و له ایضا: ای باقبال تو با برگ و نوا خرس و خروس

شماره ۱۸ - یمدح الشیخ الاعظم سلطان المشایخ مرشد الحق و الدین ابواسحق الکازرونی قدس الله سره: زهی سپهر برین متکای بواسحق

شماره ۱۹ - یمدح الامیر الاعظم الشهریار المعظم خسرو الغازی المنصور مبارز الحق و الدین محمد بن مظفر زیدت معدلته: شاید ار ساید علم زین فتح سر بر آسمان

شماره ۲۰ - یمدح الشیخ العالم قدوة الاوتاد و الاقطاب سیف الحق و الدین الباخرزی قدس الله روحه: دوش چون سیمرغ زرین کوه بر قاف آشیان

شماره ۲۱ - فی نعت النبی علیه الصلوة و السلام: ای مگس ران وثاقت شهپر روح الامین

شماره ۲۲ - فی الحقیقة و اثبات النفس الناطقه و یتخلص به البنی علیه الصلوة و السلام: دوش چون در جنبش آمد قلزم سودای من

شماره ۲۳ - یمدح السلطلان السلاطین قهرمان الماء و الطین جمال الدولة و الدین شیخ ابواسحق: اهل دل را بین پیام از کوی جانان آمده

شماره ۲۴ - فی مدح السلطان الاعظم الخان الاعدل الاکرم معزالدنیا و الدین جانی بیگ خان خلد الله سلطانه: ای ز خاک درگهت خضر آب حیوان یافته

شماره ۲۵ - فی التوحید الله عز اسمه: ای به قدرت سنگ را لعل بدخشان ساخته