گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل
 

شمارهٔ ۱ - اسب: مه روی من بخواست بعزم شکار اسب

شمارهٔ ۲ - وله ایضا: ای خداوند من و مخدوم من

شمارهٔ ۳ - وله ایضا: اسبی دارم که دور از اسبت

شمارهٔ ۴ - وله ایضا: منعما شکرهای انعامت

شمارهٔ ۵ - و قال ایضا: غریب و خسته و درمانده ام خداوندا

شمارهٔ ۶: دوش ناگاه نعره یی بر خاست

شمارهٔ ۷: از چه می افتد از برای خدای

شمارهٔ ۸ - وله ایضا: مرا دوستی گفت قانع شو، ایرا

شمارهٔ ۹ - وله ایضا: داستانه ظالمی چون خوانداز دفتر کسی

شمارهٔ ۱۰ - وله ایضا: زهی یار من نیست همتاش و الله

شمارهٔ ۱۱ - و قال فی وصف البناء: ..... از ارم لطیف ترست

شمارهٔ ۱۲ - و قال ایضاً: ای زمین تو آسمان زحل

شمارهٔ ۱۳ - و قال فی الشکایة: یا رب تو آگهی که درین اندر سال عمر

شمارهٔ ۱۴ - وقال: مفتی دین مروت ای که فلک را

شمارهٔ ۱۵ - وقال یصنف فصد الممدوح: ای بزرگی که همت تو شکست

شمارهٔ ۱۶ - و قال فی التهدید: زمن کدام کریم حلال زاده بود

شمارهٔ ۱۷ - و قال: هیچ صحبت مباد با عامت

شمارهٔ ۱۸ - و قال: زهی سپهر محلی که دون رتبت توست

شمارهٔ ۱۹ - و قال ایضاً: آیا ستوده خصالی که بر سپاه نیاز

شمارهٔ ۲۰ - و قال ایضاً: نیست معلونه مگر این شجره

شمارهٔ ۲۱ - و قال ایضاً: مفتی ملت انعام و کرم

شمارهٔ ۲۲ - وقال ایضاً: هرچه آن از مراسم سخن است

شمارهٔ ۲۳ - و قال ایضاً: آنچنان گشته یی نهان پس ریش

شمارهٔ ۲۴ - و قال ایضاً: زخط عارض ترکان لشکر

شمارهٔ ۲۵ - ایضاً له: هر کرا قربت تو بیشترست

شمارهٔ ۲۶ - ایضاً له: هر خردمند که او را درم و سیم بود

شمارهٔ ۲۷ - ایضاًله: بس پراکنده و پریشانم

شمارهٔ ۲۸ - ایضاً له: ای ز وصف مکارمت قاصر

شمارهٔ ۲۹ - ایضاً له: خیز تا زار و گریه برگیریم

شمارهٔ ۳۰ - وله ایضا: شگرف برگ نها دست دررزان انگور

شمارهٔ ۳۱ - و له ایضاً: گشاده در مه مهراز رخان نقاب انگور