گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
جامی
جامی » بهارستان » روضهٔ هفتم (در شعر و بیان شاعران)
 

بخش ۱ - تعریف شعر

بخش ۲ - رودکی

بخش ۳ - دقیقی

بخش ۴ - عمارهٔ مروزی

بخش ۵ - عنصری

بخش ۶ - عسجدی

بخش ۷ - فرخی

بخش ۸ - فردوسی

بخش ۹ - ناصرخسرو

بخش ۱۰ - ازرقی هروی

بخش ۱۱ - معزی

بخش ۱۲ - عبدالواسع جبلی

بخش ۱۳ - ادیب صابر ترمذی

بخش ۱۴ - انوری

بخش ۱۵ - رشید وطواط

بخش ۱۶ - عمق بخارایی

بخش ۱۷ - سوزنی

بخش ۱۸ - خاقانی

بخش ۱۹ - فخرالدین اسعد گرگانی

بخش ۲۰ - ظهیر فاریابی

بخش ۲۱ - نظامی

بخش ۲۲ - کمال اسماعیل اصفهانی

بخش ۲۳ - سلمان ساوجی

بخش ۲۴ - محمد عصار تبریزی

بخش ۲۵ - شیخ سعدی شیرازی

بخش ۲۶ - حافظ شیرازی، نزاری و شیخ کمال خجندی

بخش ۲۷ - خسرو دهلوی

بخش ۲۸ - حسن دهلوی

بخش ۲۹ - عماد فقیه، خواجو و ناصر و عصمت بخاری

بخش ۳۰ - بساطی سمرقندی

بخش ۳۱ - آذری اسفراینی، کاتبی نیشابوری و امیرشاهی سبزواری

بخش ۳۲ - امیر علی شیر نوایی