گنجور

 
جامی

بخش ۱ - تعریف شعر: شعر در عرف قدما و حکما کلامیست مؤلف از مقدمات ...

بخش ۲ - رودکی: رودکی - رحمه الله تعالی، وی از ماوراء لنهر است و ...

بخش ۳ - دقیقی: دقیقی - رحمه الله تعالی - از شعرای ماتقدم است و ...

بخش ۴ - عماره مروزی: عماره - رحمه الله تعالی، وی نیز از متقدمان است و ...

بخش ۵ - عنصری: عنصری - رحمه الله تعالی - مقدم شعرای عصر خود بوده ...

بخش ۶ - عسجدی: عسجدی - رحمه الله تعالی، وی از مرو است و از جمله ...

بخش ۷ - فرخی: فرخی - رحمه الله تعالی - وی نیز در ایام دولت یمین ...

بخش ۸ - فردوسی: فردوسی - رحمه الله تعالی، وی از طوس است و فضل و ...

بخش ۹ - ناصرخسرو: ناصر خسرو الانصاری - رحمة الله علیه - در صناعت ...

بخش ۱۰ - ازرقی هروی: ازرقی هروی - رحمة الله علیه - در قواعد شعر ماهر ...

بخش ۱۱ - معزی: معزی - رحمه الله تعالی، وی در زمان دولت معز ...

بخش ۱۲ - عبدالواسع جبلی: عبدالواسع جبلی - رحمة الله علیه، وی فاضل کامل و ...

بخش ۱۳ - ادیب صابر ترمذی: ادیب صابر ترمذی - رحمة الله علیه، وی شاعری فصیح و ...

بخش ۱۴ - انوری: انوری - رحمة الله تعالی، حکیمی کامل و فصیحی فاضل ...

بخش ۱۵ - رشید وطواط: رشید وطواط - رحمه الله تعالی، وی از شعرای ماوراء ...

بخش ۱۶ - عمعق بخارایی: عمعق - رحمه الله تعالی، وی نیز از شعرای ماوراء ...

بخش ۱۷ - سوزنی: سوزنی - رحمه الله تعالی، وی از نسف بوده است، و به ...

بخش ۱۸ - خاقانی: خاقانی حقایقی شروانی - رحمه الله تعالی، وی را به ...

بخش ۱۹ - فخرالدین اسعد گرگانی: فخری جرجانی - رحمه الله تعالی - از اماثل و افاضل ...

بخش ۲۰ - ظهیر فاریابی: ظهیر فاریابی - رحمه الله تعالی، وی از مشاهیر جهان ...

بخش ۲۱ - نظامی: نظامی - رحمه الله تعالی، وی از گنجه است و فضایل و ...

بخش ۲۲ - کمال اسماعیل اصفهانی: کمال اسماعیل اصفهانی - رحمه الله تعالی، وی را ...

بخش ۲۳ - سلمان ساوجی: سلمان ساوجی - رحمه الله تعالی، وی شاعر فصیح و سخن ...

بخش ۲۴ - محمد عصار تبریزی: محمد عصار تبریزی - رحمه الله تعالی، وی صاحب کتاب ...

بخش ۲۵ - شیخ سعدی شیرازی: شیخ سعدی شیرازی - رحمه الله تعالی، نام وی مصلح ...

بخش ۲۶ - حافظ شیرازی، نزاری و شیخ کمال خجندی: حافظ شیرازی - رحمه الله تعالی، اکثر اشعار وی لطیف ...

بخش ۲۷ - خسرو دهلوی: خسرو دهلوی - رحمه الله تعالی - در شعر متفنن است، ...

بخش ۲۸ - حسن دهلوی: حسن دهلوی - رحمة الله علیه، وی را در غزل طریقی ...

بخش ۲۹ - عماد فقیه، خواجو و ناصر و عصمت بخاری: و دیگری از شعرای متغزل خواجه عماد فقیه است از ...

بخش ۳۰ - بساطی سمرقندی: و دیگری، بساطی سمرقندی است و شعر وی خالی از ...

بخش ۳۱ - آذری اسفراینی، کاتبی نیشابوری و امیرشاهی سبزواری: و از شعرای خراسان آذری اسفراینی است و در اشعار وی طامات بسیار است و از مطلعهای پسندیده وی است:

بخش ۳۲ - امیر علی شیر نوایی: میرنوایی - رحمه الله، و صاحب دولتی که زمان ما به ...

sunny dark_mode