گنجور

 
جهان ملک خاتون

شماره ۱: دردا و حسرتا که مرا کام جان برفت

شماره ۲: ای دل و دیده دل و دیده من پرخونست

شماره ۳: گل فرو ریخت و رخ از باغ جهان پنهان کرد

شماره ۴: از آتش غم هجرم به سر برآید دود

شماره ۵: گلبن روضه دل سرو گلستان روان

شماره ۶: کدام درد که ننهاد بر دلم گردون

شماره ۷: الهی تو بگشا دری از بهشت

شماره ۸: به حسرت ببردش ز دنیای دون

شماره ۹: کردست مرا بی سر و بی سامان بخت

شماره ۱۰: از دنیی دون اگر دری بر وی بست

شماره ۱۱: تیر غم هجران تو ازجان بگذشت

شماره ۱۲: تا چند کنی فلک به جانم بیداد

شماره ۱۳: نقاش که او نقش و نگاری دارد

شماره ۱۴: تا چند فلک جامه غم می‌دوزد

شماره ۱۵: بازم ز غم زمانه جان می‌سوزد

شماره ۱۶: گرچه به ستم چرخ به من دست گشود

شماره ۱۷: هرگه که گلی تازه به صبحم بنمود

شماره ۱۸: چون از من دلخسته به یکباره رمید

شماره ۱۹: تا رفته ای از بر من ای فخر کبار

شماره ۲۰: هرچند جهان کرد شهان را در گل

شماره ۲۱: در درد فراق یک زمان نغنودم

شماره ۲۲: با درد تو درمان نپذیرد دل من

شماره ۲۳: ای مرا پشت دل ز هجر تو نون