گنجور

 
همام تبریزی
 

ما می‌رویم داده تو را یادگار دل

نازک بود حکایت دل زینهار دل

خوش دار هفته‌ای دل ما را که سال‌ها

پرورده است مهر تو را در کنار دل

ترسم که در حساب نیارد دل مرا

ای مهربان هر سر مویت هزار دل

آهسته گر کند گذری بر سرت نسیم

گردد ز زلف بر سر پایت نثار دل

زینجا که میروم دل خود را کجا برم

ما را برای وصل تو باید به کار دل

رغبت نمی‌کند به سفر دل ز کوی دوست

هرگز فراق جان نکند اختیار دل

در هیچ منزلی دل ما را قرار نیست

در زلف بی‌قرار تو گیرد قرار دل

ما زحمت تن از سر کوی تو می‌بریم

تا از گرانیش نشود شرمسار دل

روزی که زیر خاک شود این تن همام

باشد هنوز در هوس روی یار دل

حاشیه‌ها

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

کاربر سیستمی در ‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۸ نوشته:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۱ از «ما می رویم داده تو را یادگار دل» به «ما می‌رویم داده تو را یادگار دل»

تغییر مصرع ۳ از «خوش دار هفته یی دل مارا که سالها» به «خوش دار هفته‌ای دل ما را که سال‌ها»

تغییر مصرع ۱۱ از «رغبت نمی کند به سفر دل ز کوی دوست» به «رغبت نمی‌کند به سفر دل ز کوی دوست»

تغییر مصرع ۱۴ از «در زلف بی قرار تو گیرد قرار دل» به «در زلف بی‌قرار تو گیرد قرار دل»

تغییر مصرع ۱۵ از «ما زحمت تن از سر کوی تو می بریم» به «ما زحمت تن از سر کوی تو می‌بریم»

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.