گنجور

حاشیه‌گذاری‌های کاربر سیستمی

کاربر سیستمی

تصحیحات سیستمی و الگوریتمی با شناسهٔ این کاربر در گنجور ثبت می‌شود.

همچنین تصحیحات و مشارکت‌های کاربرانی که اقدام به حذف حساب کاربری خود می‌کنند به این کاربر منتقل می‌شود.


کاربر سیستمی در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۹ دربارهٔ همام تبریزی » مفردات » شمارهٔ ۴۶:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۲ از «به غمزه سوی یکدیگر اشارت های پنهانی» به «به غمزه سوی یکدیگر اشارت‌های پنهانی»

 

کاربر سیستمی در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۹ دربارهٔ همام تبریزی » مفردات » شمارهٔ ۴۴:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۱ از «می نویسم پیش جانان نامه یی» به «می‌نویسم پیش جانان نامه‌ای»

 

کاربر سیستمی در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۹ دربارهٔ همام تبریزی » مفردات » شمارهٔ ۴۳:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۲ از «در جسم دل چو جانی در چشم چو نوری» به «در جسم دل چو جانی در چشم جان چو نوری»

 

کاربر سیستمی در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۹ دربارهٔ همام تبریزی » مفردات » شمارهٔ ۴۱:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۱ از «زوصف اشتیاق او شدی الکن بیان من» به «ز وصف اشتیاق او شدی الکن بیان من»

 

کاربر سیستمی در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۹ دربارهٔ همام تبریزی » مفردات » شمارهٔ ۴۰:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۱ از «من کیم باری که نامم بر زبان آورده ای» به «من کیم باری که نامم بر زبان آورده‌ای»

تغییر مصرع ۲ از «یا نوک کلک در تصنیف نامم برده ای» به «یا به نوک کلک در تصنیف نامم برده‌ای»

 

کاربر سیستمی در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۹ دربارهٔ همام تبریزی » مفردات » شمارهٔ ۳۸:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۲ از «عمر شد و نمی رود نقش تو از نگین من» به «عمر شد و نمی‌رود نقش تو از نگین من»

 

کاربر سیستمی در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۹ دربارهٔ همام تبریزی » مفردات » شمارهٔ ۳۷:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۱ از «ناز ز حد ببرده ای بت نازنین من» به «ناز ز حد ببرده‌ای بت نازنین من»

تغییر مصرع ۲ از «راه جفا گزیده ای ای زجهان گزین من» به «راه جفا گزیده‌ای ای ز جهان گزین من»

 

کاربر سیستمی در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۹ دربارهٔ همام تبریزی » مفردات » شمارهٔ ۳۶:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۲ از «فتنه نگر که می کند فتنه فتنه بین من» به «فتنه نگر که می‌کند فتنه فتنه‌بین من»

 

کاربر سیستمی در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۹ دربارهٔ همام تبریزی » مفردات » شمارهٔ ۳۴:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۱ از «ره روان بستند بر فتراک ما را لاجرم» به «ره‌روان بستند بر فتراک ما را لاجرم»

 

کاربر سیستمی در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۹ دربارهٔ همام تبریزی » مفردات » شمارهٔ ۳۳:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۱ از «نه ان پیوند دارم با تو جانم» به «نه آن پیوند دارد با تو جانم»

 

کاربر سیستمی در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۹ دربارهٔ همام تبریزی » مفردات » شمارهٔ ۳۰:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۱ از «حرف و ترکیب ندانم که من از سرتاپای» به «حرف و ترکیب ندانم که من از سر تا پای»

تغییر مصرع ۲ از «هرکجا دیده برافتاد همه جان دیدم» به «هر کجا دیده برافتاد همه جان دیدم»

 

کاربر سیستمی در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۹ دربارهٔ همام تبریزی » مفردات » شمارهٔ ۲۸:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۱ از «ای سواد نامه ات نور سواد دیده ام» به «ای سواد نامه‌ات نور سواد دیده‌ام»

تغییر مصرع ۲ از «تازه جانی یافتم تا نامه ات را دیده ام» به «تازه جانی یافتم تا نامه‌ات را دیده‌ام»

 

کاربر سیستمی در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۹ دربارهٔ همام تبریزی » مفردات » شمارهٔ ۲۵:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۱ از «آن همی خواندم همی بوسیدمش» به «آن همی‌خواندم همی‌بوسیدمش»

تغییر مصرع ۲ از «در سواد دیده می مالیدمش» به «در سواد دیده می‌مالیدمش»

 

کاربر سیستمی در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۹ دربارهٔ همام تبریزی » مفردات » شمارهٔ ۲۴:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۱ از «بیش ازان است که آید ز زبان تقریرش» به «بیش از آن است که آید ز زبان تقریرش»

تغییر مصرع ۲ از «یادمیسر شود از نوک قلم تحریرش» به «ی میسر شود از نوک قلم تحریرش»

 

کاربر سیستمی در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۹ دربارهٔ همام تبریزی » مفردات » شمارهٔ ۲۳:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۱ از «بهانه می طلبد دوست گفتگویی را» به «بهانه می‌طلبد دوست گفتگویی را»

تغییر مصرع ۲ از «وزین مطاع شود گرم عشق را بازار» به «وز این مطاع شود گرم عشق را بازار»

 

کاربر سیستمی در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۹ دربارهٔ همام تبریزی » مفردات » شمارهٔ ۲۲:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۱ از «مرا به فکر چه حاجب که شعر من آبی ست» به «مرا به فکر چه حاجت که شعر من آبی‌ست»

تغییر مصرع ۲ از «که طبع مرا ز لبت در دهان همی آید» به «که طبع را ز لبت در دهان همی‌آید»

 

کاربر سیستمی در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۹ دربارهٔ همام تبریزی » مفردات » شمارهٔ ۲۱:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۱ از «درین دیار بدان زنده ام که گهگاهی» به «درین دیار بدان زنده‌ام که گه‌گاهی»

تغییر مصرع ۲ از «نسیم باد صبا زان دیار می آید» به «نسیم باد صبا زان دیار می‌آید»

 

کاربر سیستمی در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۹ دربارهٔ همام تبریزی » مفردات » شمارهٔ ۱۵:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۱ از «ز ذوق یار ملامتگران چو بی خبرند» به «ز ذوق یار ملامت‌گران چو بی‌خبرند»

تغییر مصرع ۲ از «به روی دوست چو خرگوش خفته می نگرند» به «به روی دوست چو خرگوش خفته می‌نگرند»

 

کاربر سیستمی در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۹ دربارهٔ همام تبریزی » مفردات » شمارهٔ ۱۱:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۱ از «هرگه که دلم ز ره بیفتد» به «هر گه که دلم ز ره بیفتد»

 

کاربر سیستمی در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۹ دربارهٔ همام تبریزی » مفردات » شمارهٔ ۱۰:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۱ از «همی رسان به جماعت چو شاخ نخل کرم» به «همی‌رسان به جماعت چو شاخ نخل کرم»

 

۱
۲
۳
۱۶
sunny dark_mode