گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
حمیدالدین بلخی

مقدمة الکتاب: بسم الله الرحمن الرحیم

المقامة الاولی - فی الملمعة: حکایت کرد مرا دوستی که در حضر جلیس و همدم بود و ...

المقامة الثانیة - فی الشیب و الشباب: حکایت کرد مرا دوستی که مونس خلوت بود و صاحب سلوت ...

المقامة الثالثة - فی الغزو: حکایت کرد مرا دوستی که دل در متابعت او بود و جان ...

المقامة الرابعة - فی الربیع: حکایت کرد مرا دوستی که شمع شب‌های غربت بود و ...

المقامة الخامسة - فی اللغز: حکایت کرد مرا دوستی که از راه صحبت بامن مؤانستی ...

المقامة السادسة - فی الجنون: حکایت کرد مرا دوستی که دل بمحبت او نیازی داشت و ...

المقامة السابعة - فی التفضیل: حکایت کرد مرا دوستی که سمت اخوت داشت و صفت فتوت ...

المقامة الثامنه - فی السفر و المرافقة: حکایت کرد مرا دوستی که در مودت ید بیضا داشت و در ...

المقامة التاسعة فی صفة الشتاء: حکایت کرد مرا دوستی که محبت او طراوتی داشت و صحبت ...

المقامة العاشرة - فی العزا: حکایت کرد مرا دوستی که در دوستی بیریب بود و در ...

المقامة الحادی عشر - فی السیاح و المعمی: حکایت کرد مرا دوستی که در مقالت صفت عدالت داشت و ...

المقامة الثانیة عشر - فی التصوف: حکایت کرد مرا دوستی که در سر وفائی داشت و در سر ...

المقامة الثالثة عشر - فی مناظرة السنی و الملحد: حکایت کرد مرا دوستی که سینه ای مهرجوی داشت و ...

المقامة الرابعة عشر - فی الوعظ: حکایت کرد مرا دوستی که در سفر یار موافق بود و در ...

المقامة الخامسة عشر - فی العشق: حکایت کرد مرا دوستی که در خطرهای شاق بامن شفیق ...

المقامة السادسة عشر - فی حکومة الزوجین: حکایت کرد مرا دوستی که محرم راحتها بود و مرهم ...

المقامة السابعة عشر - فی مناظرة الطبیب و المنجم: حکایت کرد مرا دوستی که در گفتار امین بود و بر ...

المقامة الثامنة عشر - فی الفقه: حکایت کرد مرا دوستی که در ولا قدمی داشت و در رضا ...

المقامة التاسعة عشر - فی اوصاف بلدة بلخ: حکایت کرد مرا دوستی که در مروت یگانه دهر بود و در ...

المقامة العشرون - فی السکباج: حکایت کرد مرا دوستی که در گفتار امین بود و در ...

المقامة الحادیة و العشرون - فی اوصاف بلدة سمرقند: حکایت کرد مرا دوستی که در شدائد ومکائد انباز بود ...

المقامة الثانیة و العشرون - فی المعزم: حکایت کرد مرا دوستی که حق مراضعت صغر داشت و نسبت ...

المقامة الثالثة و العشرون - فی الخریف: حکایت کرد مرا دوستی که در صفوت مهرجوی بود و در ...

المقامة الرابعة و العشرون - فی اسامی الخلفاء: حکایت کرد مرا دوستی که مودت او ثباتی داشت و محبت ...

خاتمة الکتاب: چون این مقامه بیست و چهارم تحریر افتاد؛ وقت و حال ...

sunny dark_mode