گنجور

 
حمیدالدین بلخی

آغاز کتاب: باد مرو است یا نسیم سمن

حکایت نخست: وقتی اندر زمین و امر شاست؟

حکایت دوم: وقتی اندر سرا، و مطبخ جم

پایان کتاب: مجلس او چو خلد باقی باد

sunny dark_mode