گنجور

 
قاسم انوار

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «تی سعادت همیشه پاینده» مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ه» است.

حرف آخر قافیه

الف
ت
د
ر
س
ق
م
ن
و
ه
ی

شماره ۱: همه دان غیر خدا نیست، همه دانش ما - غیر ازین نیست که : هستی همه دانیم او را

شماره ۲: هزار شکر خدا را، که در جمیع امور - همیشه بر کرم اوست اعتماد مرا

شماره ۳: قاسمم، قاسم انوار، که اسرار ازل - نیست پوشیده ز من، خلق چه دانند مرا؟

شماره ۴: درویش، که حرف او بصورت پنجست - هریک بمثابه ای که بیش از پیشست

شماره ۵: گر ترا میل عالم جانست - زاده ترک سین ساسانست

شماره ۶: خدمت بی دوستی را قدر و قیمت هست نیست - خدمت اندر دست هست و دوستی در دست نیست

شماره ۷: در همه بابی سخن را داد داد - حجة الاسلام غزالی راد

شماره ۸: سید رهروان دین طیفور - آنکه در عمر خویشتن بدفرد

شماره ۹: نصب کردست مرا دوست برفع سخنی - که برو نفع جهانی متوقف باشد

شماره ۱۰: مرا علم ازل در سینه دادند - عجب علمی ولی درسی ندادند

شماره ۱۱: شاه رستم را درودی میفرستم با سلام - زانکه کس رامثل او فرزند فرزندی نبود

شماره ۱۲: گر نگویم دگر بخواهد گفت - آنکه بروی ببست دربان در

شماره ۱۳: یا رب، بحق لطفت کو جان عاشقان را - بهر ظهور اسما پیدا کند مظاهر

شماره ۱۴: مرا گفتی که : قول پیر تسلیم - بگو : تا خود چسان دیدی بمعیار؟

شماره ۱۵: خداوند داننده دستگیر - رؤف و رحیم و قدیم و قدیر

شماره ۱۶: اشتیاقم به ملاقات تو چندان که مپرس - احتیاجم به مراعات تو چندان که مپرس

شماره ۱۷: گر ببینی عارفی یا طالبی - هر دو از روی حقیقت متفق

شماره ۱۸: صمت و جوع و سهر و عزلت و ذکر بدوام - نا تمامان جهان را بکند کار تمام

شماره ۱۹: تجلی می‌کند شاهد پس از چندین عجب بر ما - ولی از کثرت پرده کماهی دیدنش نتوان

شماره ۲۰: عقل کل، نفس کل، طبیعت کل - بعد از آن جوهر معانی دان

شماره ۲۱: هله! ای مردم مکاره پرتلبیسو - «لعنة الله علیکم و علی ابلیسو»

شماره ۲۲: صدر ولایت، که نقد شیخ صفی داشت - قرب نود سال بود رهبر این راه

شماره ۲۳: میر زمانه، خسرو گیلان و تاج شاه - دلها نگاه دار، که اینست شاهراه

شماره ۲۴: میرسید، کزین آل عبا - تی سعادت همیشه پاینده

شماره ۲۵: پیش از این گفته اند اهل خرد - که بحکمت بدند آکنده

شماره ۲۶: هر چند جنس آب حیاتست خربزه - بسیار بی بقا و ثباتست خربزه

شماره ۲۷: ز جنس مقدس چنین اقدسی - نبود و ندیدست هرگز کسی

شماره ۲۸: جمال غرة عینی رأیت فی سلمی - فزاد بهجة قلبی و زال لی المی

شماره ۲۹: ای برادر، گر ره صورت روی - تا قیامت بوی معنی نشنوی

شماره ۳۰: حکمت یونانیان حصار نگردد - از ضرر تند باد قهر خدایی

sunny dark_mode