گنجور

 
قاسم انوار
 

صمت و جوع و سهر و عزلت و ذکر بدوام

نا تمامان جهان را بکند کار تمام

صورت معرفة الله بود صمت ولیک

در سهر معرفة نفس کند بر تو سلام

جوع باشد سبب معرفت سلطانی

دانش دینی از عزلت گردد بنظام

اصل این جمله کمالات بخرم شد نیست

صدر صاحب دل کامل صفت بحر آشام

والی دین نبی کاشف اسرار رسل

محیی جان و جهان ماحی آثار ظلام

قاضی مسند تحقیق، امام الثقلین

عارف کعبه مقصود مراد اسلام