گنجور

 
قاسم انوار
 

سید رهروان دین طیفور

آنکه در عمر خویشتن بدفرد

در شریعت رسید، راهی یافت

در حقیقت رسید ره گم کرد

راه کم گشت و راهرو هم گم

گم کند راه خویش اینجا مرد