گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
فردوسی

بخش ۱: به شاهی برو آفرین خواندند

بخش ۲: چو یک چند بگذشت بر شاه روز

بخش ۳: به شبگیر شاپور یل برنشست

بخش ۴: ز خاور چو خورشید بنمود تاج

بخش ۵: چنان بد که یک روز با تاج و گنج

بخش ۶: چنین تا برآمد برین چندگاه

بخش ۷: چو بر زد سر از برج شیر آفتاب

بخش ۸: ببود آن شب و خورد و گفت و شنید

بخش ۹: چو پالیزبان گفت و موبد شنید

بخش ۱۰: بسی برنیامد برین روزگار

بخش ۱۱: چو شب دامن روز اندر کشید

بخش ۱۲: عرض‌گاه و دیوان بیاراستند

بخش ۱۳: یکی مرد بود از نژاد سران

بخش ۱۴: برانوش چون پاسخ نامه دید

بخش ۱۵: ز شاهیش بگذشت پنجاه سال

بخش ۱۶: ز شاپور زان‌گونه شد روزگار

sunny dark_mode