گنجور

 
فردوسی

پادشاهی اردشیر نکوکار: چو بنشست بر گاه شاه اردشیر

sunny dark_mode