گنجور

 
فردوسی

پادشاهی اورمزد نرسی: چو بر گاه رفت اورمزد بزرگ

sunny dark_mode