گنجور

 
فردوسی

بخش ۱: شبی چون شبه روی شسته بقیر

بخش ۲: چو کیخسرو آمد بکین خواستن

بخش ۳: چو بگذشت یک چندگاه این چنین

بخش ۴: ببخشود یزدان جوانیش را

بخش ۵: چو یک هفته گرگین بره‌بر بپای

بخش ۶: نویسندهٔ نامه را پیش خواند

بخش ۷: چو آمد بر شاه کهترنواز

بخش ۸: چو گرگین نشان تهمتن شنید

بخش ۹: چو سالار نوبت بیامد بدر

بخش ۱۰: منیژه خبر یافت از کاروان

بخش ۱۱: بدانگه که رستم ببربر گره

بخش ۱۲: برفتند با رستم آن هفت گرد

بخش ۱۳: چو خورشید سر برزد از کوهسار

بخش ۱۴: چو آگاهی آمد بشاه دلیر