گنجور

 
اهلی شیرازی

شمارهٔ ۱ - ترکیب بند در نعت حضرت رسالت و ایمه اثنا عشر: کس عزیز من نشد واقف بر اسرار خدا

شمارهٔ ۲ - ترکیب بند در مدح امام زاده واجب التعظیم: صاحبدلان که بندگی مقبلی کنند

شمارهٔ ۳ - ترکیب بند در مدح امامزاده واجب التعظیم احمد بن موسی الکاظم: دلا، جهان نه سرای بقاست تا دانی

شمارهٔ ۴ - ترکیب بند در مرثیه افضل الدین میرک گوید: آنان که ره بمنزل مقصود برده اند

شمارهٔ ۵ - ترکیب بند در مرثیه ظفر الاسلام صاعدی گوید: آه این چه فتنه بود که چرخ بلند کرد

شمارهٔ ۶ - ترجیع بند: ای دهان و لبت ز جان خوشتر

شمارهٔ ۷ - مخمس: پری بحسن رخ گلعذار ما نرسد

شمارهٔ ۸ - مخمس: ز دست ناله سگ او بقصد جان من است

شمارهٔ ۹ - مخمس: این همه خشم تو ای عاشقکش بی باک چیست

شمارهٔ ۱۰ - مستزاد: چون شاخ گل آنروز که در خانه زینی

شمارهٔ ۱۱ - رباعی مستزاد: این مغبچگان بما ملامت چه کنند