گنجور

ترجیعات

 
رشیدالدین وطواط
رشیدالدین وطواط
 

شمارهٔ ۱ - در مدح شهاب الدوله سبکتگین: سوسن شکفته بر رخ چون ارغوان تست

شمارهٔ ۲ - در مدح شروانشاه فخرالدین ابوالهیجا منوچهر بن افریدون: طلعت تو آفتاب دیگرست

شمارهٔ ۳ - در مدح ملک اتسز: یار با من همی وفا نکند

شمارهٔ ۴ - نیز در مدح اتسز: ای توتیای دیدۀ من خاک کوی تو

شمارهٔ ۵ - هم در مدح اتسز گوید: جانا ، گر لب تو رهی فرد نیستی

شمارهٔ ۶ - در مدح ابوالمظفر اتسز: جعد تو کفرست و رخسار تو ایمان ، ای پسر

شمارهٔ ۷ - نیز در مدح اتتسز: ای دوست، غم تو برده هوشم

شمارهٔ ۸ - هم در مدح اتسز: جانا، بدست مهر تو دادم عنان دل

شمارهٔ ۹ - در رثای سید معزالدین بهاء الدین علی بن جعفر نعمه: دیده ها را ز سر بپالایید

شمارهٔ ۱۰ - در مدح ملک اتسز: ای چاه ز نخدان ، دلم از راه فگندی