گنجور

 
رشیدالدین وطواط

شمارهٔ ۱ - در مدح شهاب الدوله سبکتگین: عالی شهاب دولت والا سبکتگین - در خاتم معالی کردار او نگین

شمارهٔ ۲ - در مدح شروانشاه فخرالدین ابوالهیجا منوچهر بن افریدون: آسمان بر کام شروانشاه باد - تا قیامت نام شروانشاه باد

شمارهٔ ۳ - در مدح ملک اتسز: تخت خوارزمشاه عالی باد - عالم از دشمنانش خالی باد

شمارهٔ ۴ - نیز در مدح اتسز: خسرو علاء دولت ، آن شاه روزگار - افزودن شده ز دولت او جاه روزگار

شمارهٔ ۵ - هم در مدح اتسز گوید: شاهی ، که روزگار بطبعش مسخرست - فخر ملوک ، نصرة دین ، بو المظفرست

شمارهٔ ۶ - در مدح ابوالمظفر اتسز: آن خداوندی ، که فکرت از صفاتش عاجزست - نصرة دین پیمبر ، بو المظفر اتسزست

شمارهٔ ۷ - نیز در مدح اتتسز: گردون جلال نصرة الدین - دریای نوال نصرة الدین

شمارهٔ ۸ - هم در مدح اتسز: تا هست آب و آتش و تا هست خاک و باد - فخر ملوک اتسز خوارزمشاه باد

شمارهٔ ۹ - در رثای سید معزالدین بهاء الدین علی بن جعفر نعمه: نیست کس را زدست مرگ نجات - اذاکروا ذکر هادم الذات

شمارهٔ ۱۰ - در مدح ملک اتسز: آن نصرة دین ، آن ملک کشور پنجم - خاک قدم او شده تاج سر انجم