گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹۹

 

بیچاره کسی که می نداردغوره به سلف همی‌فشارد
بیچاره زمین که شوره باشدوین ابر کرم بر او نبارد
باری دل من صبوح مستستوام شب دوش می‌گزارد
گفتم به صبوح خفتگان راپامزد ویم که سر برآرد
امروز گریخت شرم از مناو بر کف مست کی نگارد
ساقیست گرفته گوشم امروزیک لحظه مرا نمی‌گذارد
جام چو عصاش اژدها شدبر قبطی عقل می‌گمارد
خاموش و […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۵۶

 

آن را که تو دست پیش داریکس تیغ بلا زدن نیارد
ما را که تو بی‌گنه بکشتیکس نیست که دست پیش دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

خاقانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۱۱۴

 

خاقانی را مپرس کز غمایام چگونه می‌گذارد
وامی که ازین دو رنگ برداشتاز کیسهٔ عمر می‌گذارد
جوجو ستد آنچه دادش ایامخرمن خرمن همی سپارد
نی در بن ناخنش زد اندوهتا نیشکر طرب نگارد
چون دل نبود طرب که جوید؟چون ناخن نیست سر چه خارد
خوناب جگر خورد چه سود استچون غصهٔ دل نمی‌گوارد
با این همه از سرشک بر رخلله الحمد، […]


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

خاقانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۱۱۵ - در مدح مجد الدین افتخار الاسلام

 

با آینهٔ ضمیر مخدومخواهد که نفس زند نیارد
مجد الدین افتخار اسلامکه اسلام بدو تفاخر آرد
بحری است نهنگ سار کلکشکالا گهر از دهن نبارد
در ظلمت حال خاطر اندوهبا نور خیال او گسارد
پر کحل جواهر آیدش چشمچون بر خط او نظر گمارد
دل یاد کند فضایل اوچندان که به دست چپ شمارد
بر یاد محقق مهینهانگشت کهینه بسته دارد
آخر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۳۳

 

یاری که خیال دوست دارد
عمری به خیال می گذارد
عالم چه بود به نزد عارف
نقشی که نگار می نگارد
هر دم نقشی برد ز عالم
در دم نقشی دگر برآرد
در آینه چون کند نگاهی
لطفش جامی به او سپارد
مائیم و دل شکسته چون دوست
پیوسته شکسته دوست دارد
بحری است که آب رحمت او
بر ما شب و روز نیک بارد
چون اصل […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

شاه نعمت‌الله ولی » قطعات » قطعهٔ شمارهٔ ۴۴

 

پیوسته شکسته باش چون ما
کو کار شکستگان برآرد
مائیم و دل شکسته چون یار
پیوسته شکسته دوست دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

شاه نعمت‌الله ولی » قطعات » قطعهٔ شمارهٔ ۵۸

 

پیوسته شکسته باش چون ما
کو کار شکستگان برآرد
مائیم و دلی شکسته چون یار
پیوسته شکسته دوست دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی