گنجور

 
مسعود سعد سلمان

آدینه مزاج زهره دارد

چون آمد لهو و شادی آرد

ای زهره جمال باده درده

کامروزم باده به گوارد

بر یاد خدایگان عالم

کو ملک جهان به عدل دارد

سلطان ملک ارسلان که جودش

چون چرخ همی زمین نگارد

مهر ار نبود چو مهر تابد

ابر ار نبود چو ابر بارد

 
sunny dark_mode