گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۱ - آغاز داستان

 

هر کودکی از امید و از بیم

مشغول شده به درس و تعلیم

نظامی
 

نسیمی » دیوان اشعار فارسی » مثنویات » شمارهٔ ۵

 

نی مال و نه زر نه گنج و نه سیم

آسوده ز خوف و ایمن از بیم

نسیمی
 

شمس مغربی » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۸

 

ما جام جهان نمای ذاتیم

ما مظهر جمله صفاتیم

ما نسخه نامه اللهیم

ما گنج طلسم کائناتیم

هم صورت واجب الوجودیم

[...]

شمس مغربی
 

وحیدالزمان قزوینی » شهرآشوب کوچک » بخش ۲۶ - صفت منجّم

 

خونم شده قطره قطره از بیم

در رگ چو رقوم سطر تقویم

وحیدالزمان قزوینی
 

وحیدالزمان قزوینی » شهرآشوب کوچک » بخش ۴۲ - صفت صرافان

 

از شب روزم نموده صد نیم

زان گونه که بر محک خط از سیم

وحیدالزمان قزوینی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » تذکرة العاشقین » بخش ۸ - اندرز به شاه صفوی

 

ای روشنی چهار اقلیم

از توست فروغ تخت و دیهیم

حزین لاهیجی
 

سعیدا » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۰۸

 

ناخورده شراب ناب مستیم

نادیده خدا خداپرستیم

خورشید با ما سجود دارد

هر چند که ما ز خاک پستیم

در کفر سواد اعظم عشق

[...]

سعیدا
 

نورعلیشاه » دیوان اشعار » ترجیعات » شمارهٔ ۲

 

ما مهر سپهر لامکانیم

بیرون ز جهان جسم و جانیم

مفتاح رموز کنت کنزیم

مجموعه سرکن فکانیم

از هر نظری بصیر و بینا

[...]

نورعلیشاه
 

محیط قمی » هفت شهر عشق » شمارهٔ ۷۹ - در مدح شاه اولیا علیه صلوات الله فرماید

 

ما پاک دلان بی ریاییم

مرآت جمال کبریاییم

در طور تقرّب و تجرّد

مدهوش تجلّی خداییم

از خویش تهی، زدوست سرشار

[...]

محیط قمی
 

میرزا حبیب خراسانی » دیوان اشعار » بخش دو » مدایح » شمارهٔ ۶ - ترکیب بند

 

ای صاحب تخت و بخت و دیهیم

سلطان سریر هفت اقلیم

ای جلوه ای از رخ تو جنت

وی رشحه ای از لب تو تسنیم

آداب حقوق و بندگی را

[...]

میرزا حبیب خراسانی
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۱۸ - در سبک عرفان

 

ماریم و هوای گنج دایم

چون مارگزیده رنج داریم

ملک‌الشعرا بهار