گنجور

مجیرالدین بیلقانی » دیوان اشعار » ملمعات » شمارهٔ ۱۸

 

الصبح علی الضلام مقبل

ان تسق لنا المدام عجل

بنشان ز من ای غم تو مشکل

زان آب حیات آتش دل

سقیا لک فاسقنی حراما

[...]

مجیرالدین بیلقانی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده

 

ای هیچ خطی نگشته ز اول

بی‌حجت نام تو مسجل

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده

 

بی‌جاحتم آفریدی اول

آخر نگذاریم معطل

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲ - نعت پیغمبر اکرم (ص)

 

ای ختم پیمبر‌ان مرسل

حلوا‌ی پسین و ملح اول

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳ - برهان قاطع در حدوث آفرینش

 

باریدن بی‌دریغ چون مُل

خندیدن بی‌نقاب چون گل

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۵ - در مدح شروانشاه اخستان بن منوچهر

 

زین طایفه تا به دور اول

شاهی‌ش به نسل در مسلسل

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

 

با یک سپرِ دریده چون گل

تا چند شغب کنی چو بلبل؟

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۵ - زاری کردن مجنون در عشق لیلی

 

بر سنگ فتاده خوار چون گِل

سنگ دگرش فتاده بر دل

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۷ - پند دادن پدر مجنون را

 

او بی‌تو چو گُل تو پای در گِل

او سنگدل و تو سنگ بر دل

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۹ - در احوال لیلی

 

بر سبزه نشسته خرمن گل

نالید چو در بهار بلبل

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۶ - ختم کتاب به نام شروان‌شاه

 

در کردن این چنین تفضل

از تو کرم و ز من توکل

نظامی
 

عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱

 

در جام جهان نمای اول

شد نقش همه جهان ممثل

خورشید وجود بر جهان تافت

گشت آن همه نقش‌ها مشکل

یک روی و هزار آینه بیش

[...]

عراقی
 

عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲

 

ای دیده، بدار ماتم دل

کو در خطری فتاد مشکل

خون شد ز فراق یار و از یار

جز خون جگر دگر چه حاصل؟

عمری بتپید بر در یار

[...]

عراقی
 

عراقی » دیوان اشعار » ترجیعات » شمارهٔ ۳ (می‌بین رخ جان فزای ساقی - در جام جهان نمای باقی)

 

در جام جهان‌نمای اول

شد نقش همه جهان مشکل

جام از می عشق برتر آمد

گشت این همه نقش‌ها ممثل

هر ذره ازین نقوش و اشکال

[...]

عراقی
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۷۰

 

و الحسن علی البها تجلی

و السکر حواه و الکمال

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۷۰

 

من بعد فان تروا غضوبا

ماذا غضب فذا دلال

مولانا
 
 
۱
۲
۳
۶