گنجور

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۲۱ - اثر بخت و طالع

 

گویند که نیکبخت و بدبخت

هست از همه چیز در فسانه

یک جای دو خشت پخته بینی

پخته به تنور در میانه

این بر شرف مناره افتد

[...]

مسعود سعد سلمان
 

فلکی شروانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۱۰ - مطایبه

 

بادا همه ساله ذخرة الدین

آسوده ز فتنه زمانه

شهزاده شیر دل فریدون

آن چون پدر از جهان یگانه

میری که ز قدر درگهش را

[...]

فلکی شروانی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲ - نعت پیغمبر اکرم (ص)

 

ز آمیزش این چهارگانه

شد خوش نمک این چهارخانه

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۵ - در مدح شروانشاه اختسان بن منوچهر

 

گیرد به بلا رک روانه

بخشد به جناح تازیانه

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

 

ساقی ز خم شراب خانه

پیش آرمیی چو نار دانه

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۴ - رفتن پدر مجنون به خواستاری لیلی

 

پرسید ز محرمان خانه

گفتند یکایک این فسانه

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۴ - رفتن پدر مجنون به خواستاری لیلی

 

معروف‌ترین این زمانه

دانی که منم درین میانه

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانه کعبه

 

شد در رهش از بسی خزانه

آن خانه گنج، گنج‌خانه

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۹ - در احوال لیلی

 

او نیز بدیهه‌ای روانه

گفتی به نشان آن نشانه

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۹ - در احوال لیلی

 

از نغمه آن دو هم ترانه

مطرب شده کودکان خانه

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۹ - در احوال لیلی

 

چون باز شدند سوی خانه

شد در صدف آن در یگانه

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۱ - رسیدن نوفل به مجنون

 

مجنون ز شکایت زمانه

بیتی دو سه گفت عاشقانه

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۲ - جنگ کردن نوفل با قبیله لیلی

 

خورشید درفش ده زبانه

چون صبح دریده ده نشانه

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۷ - بردن پیرزن مجنون را در خرگاه لیلی

 

گرد آورم از چنین بهانه

مشتی علف از برای خانه

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۸ - دادن پدر لیلی را به ابن‌سلام

 

از در طلبان آن خزانه

دلاله هزار در میانه

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۳ - انس مجنون با وحوش و سباع

 

گفتند چراست در میانه

او کم شده و تو بر نشانه

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۳ - انس مجنون با وحوش و سباع

 

سگ دوست شد و تو آشنانه

سگ را حق حرمت و ترا نه

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۵ - رسیدن نامه لیلی به مجنون

 

روزی دو در این رحیل خانه

می‌باید ساخت با زمانه

نظامی گنجوی
 
 
۱
۲
۳
۶