گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۵ - زاری کردن مجنون در عشق لیلی

 

هر بیت که آمد از زبانش

بر یاد گرفت این و آنش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانهٔ کعبه

 

از خوردن زخم سفته جانش

پیدا شده مغز استخوانش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۵ - رهانیدن مجنون آهوان را

 

گفتا نکنم هلاک جانش

اما ندهم به رایگانش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۹ - آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلی

 

دادند به شوهر‌ی جوانش

کردند عروس در زمانش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۳ - انس مجنون با وحوش و سباع

 

از پرّ عقاب سایبانش

در سایهٔ کرکس استخوانش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۶ - ختم کتاب به نام شروان‌شاه

 

دشمن که به عذر شد زبانش

ایمن مشو و ز در برانش

نظامی
 

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۲

 

درکش سر زلف دلستانش

بشکن در درج درفشانش

جان را به لب آر و بوسه‌ای خواه

تا جانت فرو شود به جانش

جانت چو به جان او فروشد

[...]

عطار
 

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۳

 

هر مرد که نیست امتحانش

خوابی و خوری است در جهانش

می‌خفتد و می‌خورد شب و روز

تا مغز بود در استخوانش

فربه کند از غرور پهلو

[...]

عطار
 

اثیر اخسیکتی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۷۰ - مدح نظامی گنجوی و یکی از دانشمندان زمان

 

ای جره ی صید جای دانش

پرواز گهت و رای دانش

پرورده برای ملک نطقت

در سایه پر همای دانش

چون چتر سخن جهان گشاید

[...]

اثیر اخسیکتی
 

شاه نعمت‌الله ولی » مثنویات » شمارهٔ ۷۰

 

گه ظلمت و گاه نور دانش

گه خاص و گهی به عام خوانش

شاه نعمت‌الله ولی
 

نسیمی » دیوان اشعار فارسی » مثنویات » شمارهٔ ۲

 

گم کرده ره صواب و دانش

در فکر جهان و این و آنش

نسیمی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode