گنجور

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۸

 

تا نقش خیال دوست با ماست

ما را همه عمر خود تماشاست

آنجا که جمال دلبر آمد

والله که میان خانه صحراست

وانجا که مراد دل برآمد

[...]

سنایی
 

جمال‌الدین عبدالرزاق » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳

 

برخیز که موسم تماشاست

بخرام که روز باغ و صحراست

امروز بنقد عیش خوشدار

آن کیست کش اعتماد فرد است

می هست و سماع و آن دگر نیز

[...]

جمال‌الدین عبدالرزاق
 

خاقانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۸

 

شوری ز دو عشق در سر ماست

میدان دل از دو لشکر آراست

از یک نظرم دو دلبر افتاد

وز یک جهتم دو قبه برخاست

خورشید پرست بودم اول

[...]

خاقانی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲ - نعت پیغمبر اکرم (ص)

 

زین چار خلیفه مُلک شد راست

خانه به چهار حد مهیا‌ست

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳ - برهان قاطع در حدوث آفرینش

 

بنگر که ز خود چگونه برخاست

وآن وضع به خود چگونه شد راست

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴ - سبب نظم کتاب

 

این نامه به نامه از تو درخواست

بنشین و طراز نامه کن راست

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۶ - خطاب زمین بوس

 

باقی است به ملک در سیاست

پیش و پس ملک هست پاست

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۴ - رفتن پدر مجنون به خواستاری لیلی

 

با انجمنی بزرگ برخاست

کرد از همه روی برگ ره راست

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانهٔ کعبه

 

چون موسم حج رسید برخاست

اشتر طلبید و محمل آراست

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۲ - جنگ کردن نوفل با قبیلهٔ لیلی

 

از راه کسی که موج دریا‌ست

خیزید و گرنه فتنه برخاست

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۲ - جنگ کردن نوفل با قبیلهٔ لیلی

 

کرده سر نیزه زین طرف راست

سر نیزهٔ فتح از آن طرف خواست

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۷ - بردن پیرزن مجنون را در خرگاه لیلی

 

بینیم کزان میان چه برخاست

دو نیمه کنیم راستا راست

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۸ - دادن پدر لیلی را به ابن‌سلام

 

داماد نشاط‌مند برخاست

از بهر عروس محمل آراست

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۰ - رفتن پدر مجنون به دیدن فرزند

 

دیدش نه چنانکه دیده می‌خواست

کان دید دلش ز جای برخاست

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۰ - رفتن پدر مجنون به دیدن فرزند

 

امروز که روز عمر برجاست

می‌باید کرد کار خود راست

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۰ - رفتن پدر مجنون به دیدن فرزند

 

زانکس نتوان صلاح درخواست

کز وی قلم صلاح برخاست

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۳ - انس مجنون با وحوش و سباع

 

گریانْ گریان به‌پای برخاست

صد عذر به آب چشم ازو خواست

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۵ - رسیدن نامهٔ لیلی به مجنون

 

آن بخت که کار ازو شود راست

آن روز به دست راست برخاست

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۵ - رسیدن نامهٔ لیلی به مجنون

 

این گفت و از آن حظیره برخاست

من نیز شدم به راه خود راست

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۵ - رسیدن نامهٔ لیلی به مجنون

 

وان جفت نهاده گرچه جفت است

سر با سر من شبی نخفته است

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۷
sunny dark_mode