گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده

 

ای نام تو بهترین سرآغاز

بی‌نام تو نامه کی کنم باز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده

 

وآن‌دم که مرا به من دهی باز

یک سایه ز لطف بر من انداز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳ - برهان قاطع در حدوث آفرینش

 

من بر همه تن شوم غذاساز

خود قِسم جگر بدو رسد باز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳ - برهان قاطع در حدوث آفرینش

 

گر باربدی به لحن و آواز

بی‌پرده مزن دمی بر این ساز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳ - برهان قاطع در حدوث آفرینش

 

از کوی زمین چو بگذری باز

ابر و فلک است در تک و تاز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴ - سبب نظم کتاب

 

چون شاه جهان به من کند باز

کاین نامه به نام من بپرداز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

 

با هر که دراین رهی هم آواز

در پردهٔ او نوا همی ساز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

 

صحبت چو غله نمی‌دهد باز

جان در غله‌دان خلوت انداز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۲ - عاشق شدن لیلی و مجنون به یکدیگر

 

چشمی به هزار غمزه غماز

در پرده نهفته چون بود راز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۲ - عاشق شدن لیلی و مجنون به یکدیگر

 

گر بخت به کام او زدی ساز

هرگز به وطن نیامدی باز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۵ - زاری کردن مجنون در عشق لیلی

 

با شیر به تن فروشُد این راز

با جان به درآید از تنم باز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانهٔ کعبه

 

هر‌دم غزلی دگر کند ساز

هم خوش غزل است و هم خوش آواز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۹ - در احوال لیلی

 

همخوابهٔ عشق و همسر ناز

هم خازن و هم خزینه پرداز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۹ - در احوال لیلی

 

زان هردو بریشم خوش آواز

بر ساز بسی بریشم ساز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۱ - رسیدن نوفل به مجنون

 

گر سلسلهٔ مرا کنی ساز

ورنه، شده‌ گیر شیفته‌ باز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۲ - جنگ کردن نوفل با قبیلهٔ لیلی

 

چون کرد میانجی این سرآغاز

گشت آن دو سپه ز یکدگر باز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۵ - رهانیدن مجنون آهوان را

 

سازندهٔ ارغنون این ساز

از پرده چنین برآرد آواز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۵ - رهانیدن مجنون آهوان را

 

ای سینه‌گشا‌ی‌ِ گردن‌افراز

در سوخته‌سینه‌ای بپرداز‌!

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۷ - بردن پیرزن مجنون را در خرگاه لیلی

 

باز از نفسش برآمد آواز

چون مرده که جان بدو رسد باز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۹ - آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلی

 

هم با تو شکیب را دهم ساز

تا عمر کجا عنان کشد باز

نظامی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode