گنجور

لبیبی » قطعات و قصاید به جا مانده » شمارهٔ ۴ - ابیات منقول در مجمع الفصحاء

 

فدای آن قد و زلفش که گویی

فرو هشته است از شمشاد شمشار

آن طره مشکریز دلدار

کرده است مرا به غم گرفتار

لبیبی
 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۲۶۶ - در عذر تقصیر نرفتن پیش ممدوح

 

گر بنده به خدمتت نیامد

زو منت بی شمار می‌دار

ور یک دو سه روز کرد تقصیر

در خدمت تو عبث مپندار

زیرا که تو کعبه جلالی

[...]

انوری ابیوردی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده

 

عاجز شدم از گرانی بار

طاقت نه چگونه باشد این کار

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده

 

احرام شکن بسی است زنهار

ز احرام شکستنم نگهدار

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳ - برهان قاطع در حدوث آفرینش

 

گر حکم طبایع است بگذار

کو نیز رسد به آخر کار

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۵ - در مدح شروانشاه اختسان بن منوچهر

 

چون بنگری آن دو لعل خونخوار

خونی و مییست لعل کردار

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۶ - خطاب زمین بوس

 

میرآخوری تو چرخ را کار

کاه و جو ازان کشد در انبار

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۸ - در شکایت حسودان و منکران

 

اینست که گنج نیست بی‌ مار

هرجا که رطب بود خار

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

 

او هست پدید در سه هم کار

وان هر سه در اوست ناپدیدار

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

 

تا چون تو بیفتی از سر کار

سفت همه کس ترا کشد بار

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

 

تو آبله پای و راه دشوار

ای پاره کار چون بود کار

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۲ - عاشق شدن لیلی و مجنون به یکدیگر

 

چون شیفته گشت قیس را کار

در چنبر عشق شد گرفتار

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۲ - عاشق شدن لیلی و مجنون به یکدیگر

 

دل را به دو نیم کرد چون نار

تا دل به دو نیم خواندش یار

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۳ - در صفت عشق مجنون

 

ور آب دو دیده نیستی یار

دل سوختی آتش غمت زار

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۳ - در صفت عشق مجنون

 

نیلی که کشند گرد رخسار

هست از پی زخم چشم اغیار

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۴ - رفتن پدر مجنون به خواستاری لیلی

 

با سید عامری به یک بار

گفتند چه حاجت است پیش‌آر

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۵ - زاری کردن مجنون در عشق لیلی

 

خویشان مرا ز خوی من خار

یاران مرا ز نام من عار

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانه کعبه

 

می‌گشت چو دیو گرد هر غار

دیوانه خویش را طلب‌کار

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۸ - حکایت

 

آن پیر خری که می‌کشد بار

تا جانش هست می‌کند کار

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۹ - در احوال لیلی

 

فهرست جمال هفت پرگار

از هفت خلیفه جامگی خوار

نظامی گنجوی
 
 
۱
۲
۳
۱۴