گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده

 

تا چند کنم ز مرگ فریاد

چون مرگ ازوست مرگ من باد

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲ - نعت پیغمبر اکرم (ص)

 

در خانهٔ دین به پنج بنیاد

بستی در صد هزار بیداد

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴ - سبب نظم کتاب

 

بر جلوهٔ این عروس آزاد

آباد‌تر آنکه گوید آباد

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

 

نیرو شکن است حیف و بیداد

از حیف بمیرد آدمیزاد

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۱ - آغاز داستان

 

شد چشم پدر به روی او شاد

از خانه به مکتبش فرستاد

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۳ - در صفت عشق مجنون

 

قانون مغنیّان بغداد

بیّاع معاملان فریاد

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۵ - زاری کردن مجنون در عشق لیلی

 

ای هم من و هم تو آدمیزاد

من خار خسک تو شاخ شمشاد

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانهٔ کعبه

 

فرمود به دوستان همزاد

تا بر پی او روند چون باد

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۷ - پند دادن پدر مجنون را

 

دل را به کسی چه بایدت داد

کاو ناورَدَت به سال‌ها یاد

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۰ - خواستاری ابن‌سلام لیلی را

 

چاره طلبید و کس فرستاد

در جستن عقد آن پری‌زاد

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۳ - عتاب کردن مجنون با نوفل

 

وآنگه ز مدینه تا به بغداد

در جمع سپاه کس فرستاد

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۴ - مصاف کردن نوفل بار دوم

 

کردند بسی خروش و فریاد

که‌ای داورِ داد ده، بده داد

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۴ - مصاف کردن نوفل بار دوم

 

گر هیچ رسی مرا به فریاد

آزاد کنی که بادی آزاد

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۵ - رهانیدن مجنون آهوان را

 

آن گردن‌ِ طوق‌بند آزاد

افسوس بود به تیغ پولاد

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۵ - رهانیدن مجنون آهوان را

 

آهوتک خویش را بدو داد

تا گردن آهوان شد آزاد

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۵ - رهانیدن مجنون آهوان را

 

مجنون چو رسید پیش صیاد

بگشاد زبان چو نیش فصاد

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۵ - رهانیدن مجنون آهوان را

 

از پای گوزن بند بگشاد

چشمش بوسید و کردش آزاد

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۶ - سخن گفتن مجنون با زاغ

 

چون سیل خراب کرد بنیاد

دیوار چه کاهگل چه پولاد

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۷ - بردن پیرزن مجنون را در خرگاه لیلی

 

و او را شده در خراب و آباد

جز نام و نشان لیلی از یاد

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۹ - آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلی

 

چون ناوردت به سال‌ها یاد

زو یاد مکن چه کارت افتاد؟

نظامی
 
 
۱
۲
۳