گنجور

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۷

 

خانه صاحب نظران می‌بری

پرده پرهیزکنان می‌دری

گر تو پری چهره نپوشی نقاب

توبه صوفی به زیان آوری

این چه وجود است نمی‌دانمت

[...]

سعدی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۲۹ - (اندرز پدر به پسر)

 

چون به سخن رفت بسی داوری

دور درآمد به نصیحت‌گری

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۲۹ - (اندرز پدر به پسر)

 

وآن که برآرد به خلافت سری

سر بزنش پیش که گیرد بری

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۴۴ - صفت زنان مطربهٔ هندی

 

شد زن مطرب به نوا پروری

انجمنی پر ز مه و مشتری

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۴۷ - تخیل

 

جوهری شام به سودا گری

کرده گهر پیش کش مشتری

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مطلع‌الانوار » بخش ۸ - حکایت جوان مردان تشنه

 

چون سوی آن برد چنان کوثری

کرد روان او به سوی دیگری

امیرخسرو دهلوی
 

امیر شاهی » دیوان اشعار » ملحقات » مسمط

 

دوش بر این طارم نیلوفری

زهره به صد گونه زبان آوری

امیر شاهی
 

صوفی محمد هروی » ده نامه » بخش ۱۱ - خبر بردن خادمه

 

چند غم مردم نادان خوری

هست مرا جمله جهان مشتری

صوفی محمد هروی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵