گنجور

ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۲۷

 

گشتن این گنبد نیلوفری

گر نه همی خواهد گشت اسپری

هیچ عجب نیست ازیرا که هست

گشتن او عنصری و جوهری

هست شگفت آنکه همی ناصبی

[...]

ناصرخسرو قبادیانی
 

فلکی شروانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۳۱ - در مدح منوچهر شروانشاه

 

ای پسر خوش تو بدین دلبری

حور بهشتی ملکی یا پری

هم نبود حور و پری را به حسن

این همه مردافکنی و دلبری

ماه پری طلعت حورا فشی

[...]

فلکی شروانی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۵ - در معراج

 

ریخته نوش از دم سیسنبری

بر دم این عقرب نیلوفری

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۲ - در مقام و مرتبت این نامه

 

این سریت باد به نیک اختری

بهتر باد آن سریت زین سری

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۴ - برتری سخن منظوم از منثور

 

چونکه نسخته سخن سرسری

هست بر گوهریان گوهری

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۴ - برتری سخن منظوم از منثور

 

خدمتش آرد فلک چنبری

باز رهد ز آفت خدمتگری

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۷ - ثمره خلوت اول

 

لب به سخن خنده، به شِکَّر خوری

رخ به دعا، غمزه به افسونگری

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۲۵ - حکایت سلیمان با دهقان

 

رخت مسیحا نکشد هر خری

محرم دولت نبود هر سری

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۲۷ - داستان پیر زن با سلطان سنجر

 

چونکه تو بیدادگری پروری

ترک نه‌ای هندوی غارتگری

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۳۳ - داستان فریدون با آهو

 

گردن و گوشی ز خصومت بری

چشم و سرینی به شفاعت گری

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۳۴ - مقالت هشتم در بیان آفرینش

 

بود مه و سال ز گردش بری

تا تو نکردیش تعرف گری

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۳۹ - داستان عیسی

 

چیست درین حلقه انگشتری

کان نبود طوق تو چون بنگری

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۴۴ - مقالت سیزدهم در نکوهش جهان

 

شمع کن این زرد گل جعفری

تا چو چراغ از گل خود برخوری

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۵۸ - مقالت بیستم در وقاحت ابنای عصر

 

از کف این خاک به افسونگری

چاره آن ساز که چون جان بری

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۵۹ - داستان بلبل با باز

 

منزل تو دستگه سنجری

طعمهٔ تو سینه کبک دری

نظامی گنجوی
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶۶

 

ای دل سرمست، کجا می‌پری؟

بزم تو کو؟ باده کجا می‌خوری؟

مایهٔ هر نقش و ترا نقش نی

دایهٔ هر جان و تو از جان بری

صد مثل و نام و لقب گفتمت

[...]

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶۷

 

از مه من مست دو صد مشتری

غمزه او سحر دو صد سامری

هر نفسی شعله زند دین از او

سوز نهد در جگر کافری

آتش دل بر شده تا آسمان

[...]

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷۲

 

ای که ازین تنگ قفس می‌پری

رخت به بالای فلک می‌بری

زندگی تازه ببین بعد ازین

چند ازین زندگی سرسری؟!

در هوس مشتریت عمر رفت

[...]

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۰۴

 

یا ملک المبعث والمحشر

لیس سوی صدرک من مصدر

سر نبری ای سر، اگر سر بری

آن ز خری دان که تو سر واخری

مقلة عینی لک یا ناظری

[...]

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » دیوان شمس » ترجیعات » هشتم

 

ای رخ تو حسرت ماه و پری

پر بگشادی به کجا می‌پری

هین گروی ده سره آنگه برو

رفتن تو نیست ز ما سرسری

زنده جهان ز آب حیات توست

[...]

جلال الدین محمد مولوی
 
 
۱
۲
۳
۵