گنجور

ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴۳

 

مانده به یمگان به میان جبال

نیستم از عجز و نه نیز از کلال

یکسره عشاق مقال منند

در گه و بیگه به خراسان رجال

وز سخن ونامهٔ من گشت خوار

[...]

ناصرخسرو
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۲ - (مناجات اول) در سیاست و قهر یزدان

 

صفر کن این بُرج ز طوق هِلال

باز کن این پرده ز مُشتی خیال

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۴ - در نعت رسول اکرم

 

لاجرم او یافت از آن میم و دال

دایرهٔ دولت و خط کمال

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۵ - در معراج

 

پرده در انداخته دست وصال

از در تعظیم سرای جلال

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۲ - در مقام و مرتبت این نامه

 

بر همه شاهان ز پی این جمال

قرعه زدم نام تو آمد به فال

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۳ - گفتار در فضیلت سخن

 

گرچه سخن خود ننماید جمال

پیش پرستندهٔ مشتی خیال

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۶ - خلوت اول در پرورش دل

 

جلوه‌گر از حجله گلها شمال

گل شکر از شاخ گیاها غزال

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۸ - خلوت دوم در عشرت شبانه

 

در شب خط ساخته سحر حلال

بابِلی غمزه و هندوی خال

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۴۸ - مقالت پانزدهم در نکوهش رشگبَران

 

آن مه نو را که تو دیدی هلال

بدر نهش نام چو گیرد کمال

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۵۰ - مقالت شانزدهم در چابک‌روی

 

گر دغلی باش بر آتش حلال

ور زر و یاقوتی از آتش منال

نظامی
 

سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳۵ - در تنبیه و موعظه

 

إِنَّ هَوَی النَّفْسِ یَقُدُّ الْعِقال

لا یَتَهَدّیٰ وَ یَعِی ما یُقال

خاک من و توست که باد شَمال

می‌بردش سوی یَمین و شِمال

ما لَکَ فِی ‌الْخَیمةِ مُسْتَلْقیاً؟

[...]

سعدی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۶ - معراج

 

چون زمیان رفته حجاب خیال

بی حجبش جلوه نمود آن جمال

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۳۸ - در صفت موسم گرمای هند

 

بیش بقا، روز بمانند سال

بیش بقا تر شده بعد از زوال

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۴۰ - در صفت باران موسمی هند

 

صفوت آب ار تو ندانی محال

زیر زمین ابر نمود از خیال

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۴۰ - در صفت باران موسمی هند

 

ابر در افشان شهٔ دریا نوال

ابرش خود راند بدار الجلال

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۵۵ - تجنیس

 

حکمت و حکمش که ندارد زوال

هم ز خلل خالی و هم از خیال

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مطلع‌الانوار » بخش ۵ - عشق

 

دیدهٔ خوبان است به شهوت وبال

قند چو می‌گشت نباشد حلال

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مطلع‌الانوار » بخش ۷ - کینهٔ برادر و مهر دوست

 

هر که بدین گونه فتد در وبال

عیش حرامش بود و خون حلال

امیرخسرو دهلوی
 
 
۱
۲
۳
۶
sunny dark_mode