گنجور

اقبال لاهوری » پیام مشرق » وفا ناآشنا بیگانه خو بود

 

وفا ناآشنا بیگانه خو بود

نگاهش بیقرار از جستجو بود

چو دید او را پرید از سینهٔ من

ندانستم که دست آموز او بود


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری