گنجور

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۲۱ - در بیان کشتن رام دیوان را و خلاص کردن زاهدان را از آفتشان

 

به تخت آسمان چون شاه خاور

ز فتح دیو شب کج ماند افسر

طلسم انگیز دیوان فسون ساز

ز هر سو جادویی کردند آغاز

به جای طاعت از تأ ثیرافسون

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۲۲ - گفتن بسوامتر زاهد حقیقت سیتا با رام و رفتن رام همراه بسوامتر در ترهت

 

جوابش داد اندر شهر ترهت

که معمورست خلق از ناز و نعمت

جنک فرمانده آن بوم یکروز

نشسته بر سریر ملک فیروز

پریزادان چندی در هوا دید

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۲۳ - رفتن رام در شهر ترهت همراه بسوامتر و کشیدن کمان در سینمبر و دادن راجه جنک دختر خود را سیتا به کدخدایی رام

 

ز ره رفتن زمانی نارمیدند

به روز جشن در ترهت رسیدند

در آن مجمع پی بخت آزمایی

همی کردند رایان خود نمایی

یکی بر جِیش بی اندازه نازان

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۲۴ - آمدن راجه جسرت از شهر اوده در ترهت به جهت کدخدائی رام

 

دل جسرت به غایت شادمان شد

همان ساعت خوشش آمد روان شد

چو داد این مژده بخت کیقبادی

زده کوس سفر با طبل شادی

به دست نوبتی کوس سفر ساز

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۲۵ - رخصت شدن راجه جسرت از جنک و ملاقات کردن پرسرام در راه

 

مهیا آمد از بهر سواری

به پیل آسمان پیکر عماری

چو خرگاهی زده در کوهساری

چو فانوس فروزان از ح صاری

به شوق عاشق آن معشوق سرمست

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۲۶ - آوردن رام سیتا را در اوده و به خانۀ خود نشستن با یکدیگر

 

سعادت هر که را شد سایه گستر

شود دلخواه بختش سیر اختر

به دولت محنتش گردد فراموش

به یار نازنین خواهد هم آغوش

به خوشوقتی زید نازان مه و سال

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۲۷ - مصلحت کردن راجه جسرت با وزیران به جهت جلوس رام بر تخت شاهی و حیله انگیختن مادر برت برای اخراج رام

 

چو جسرت در اود بنشست دلشاد

به جا آورد شکر حق ز اولاد

به خلو ت مصلحت جست از وزیران

نهان پرسید کای روشن ضمیران

مرا عمر آخر آمد گشته ام پیر

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۲۸ - اخراج کردن جسرت رام را و روان شدن رام و سیتا و لچمن به صحرای چترکوت

 

سحر چون ماند بر سر شاه چین تاج

ز بند آسمان شد ماه اخراج

مه برج شرف رام جوان بخت

ولیعهد خدیو آسمان تخت

به شادی جلوس آمد به درگاه

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۲۹ - غسل کردن سیتا در دل آب گنگ

 

چو قصد غسل کرد آن سرو گلرنگ

به آب زندگی شد آشنا گنگ

کنار آب رفت آن رشک مهتاب

فکند از سایه، آتش در دل آب

کشید از بر پرند زعفرانی

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۳۰ - در بیان وفات کردن راجه جسرت در فراق رام

 

چو پیش آمد بران رای خردمند

ز عشق زن بلای هجر فرزند

ز روبه بازی این گرگ اخضر

پدر شد یوسف خود را برادر

ندانست این که بی دیدار محبوب

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۳۱ - مشورت کردن وزیران با برت به جهت جلوس او و منع کردن برت وزیران را و آمدن در چترکوت به جهت آوردن رام و انکار کردن رام از ملک

 

به پایان چون رسید ایام ماتم

وزیران مشورت کردند با هم

به پیش برت گفتند این سخن را

که شاها! تازه کن عهد کهن را

بباید شد ز ملک اکنون خبردار

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۳۲ - رخصت کردن رام برت را با کفش چوبین و تعریف سلوک پادشاهی او

 

برت آن کفش چوبین بست بر سر

عزیزش داشت از صد تاج گوهر

به نومیدی از آنجا باز گردید

نیامد رام تنها باز گردید

برون شهر اود آمد بایستاد

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۳۳ - رفتن رام از چترکوت به صحرای اتره زاهد و دیدن سیتا زن او را و فرود آمدن حله ها از عالم بالا برای سیتا به دعای زن زاهد

 

چو سیاحان به عزم جای دیگر

صنم همره روان شد با برادر

به هر صحرا و کوه و دشت و وادی

شدی مشغول سیر نام رادی

به ترک دولت از دلدار دلخوش

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۳۴ - رفتن رام در منزل سرسکه بر بتک زاهد و دیدن اندر را در آنجا و رفتن زاهد به عالم بالا

 

بهر جا کش سراغ عابدی یافت

برای دیدنش مشتاق بشتافت

بدین آیین در آمد با سمنبر

به منزلگاه سربتک رکیسر

جوانی خوش لقا با روی ساده

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۳۵ - خلاصی یافتن اهلیا زن گوتم که به دعای شوهر سنگ شده بود از قدم مبارک رام

 

چنین تا بر در دیری رسیدند

بتی افتاده اندر خاک دیدند

به خواری و خس و خاشاک گمنام

چنان اکنون بتان در شهر اسلام

نه چون دیگر بتان سنگین بنا بود

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۳۶ - کور کردن رام یک پسر اندر را که به صورت زاغ سیتا را رنجانیده بود

 

شکار آورد روزی آن ظفرکیش

گوزن و آهوان را از عدد بیش

به سیتا داد کاین صید فراوان

بکن قسمت برین صحرا نشینان

چو بخشی ح ص ه های مرد و زن را

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۳۷ - دیدن حوض پر آب و نیلوفر و چیدن گلها رام و سیتا با یکدیگر

 

جهانگیر فلک با روی روشن

چو از زرین جزوکه داد درشن

درآمد گرم اندر چشم عشاق

که نیلوفر به درشن بود مشتاق

از آن گرمی دلش شد آنچنان شاد

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۳۸ - رفتن رام بدیدن ستیچن زاهد و پرسیدن خبر ستارهٔ سهیل

 

خرامان آن دو سرو از گشت گلشن

رسیده در وطنگاه ستیچن

به دلجویی ستیچن کرد تعظیم

به پیش آمد به صد تعظیم و تکریم

دلاسا داد و گفتش خیر بادی

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۳۹ - ملاقات رام با سهیل وقت برگذشتن سهیل از آسمان به زمین

 

چو مژده یافت زان اقبال جمشید

سهیل آمد به استقبال خورشید

به ره شد رو به رو با رام، جسرت

قران کردند با هم دین و دولت

به منزل بردش از ره آن یگانه

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۴۰ - رخصت شدن رام از سهیل زاهد

 

چو رام از خدمت آن نیکنامان

به طرف جوی شد سرو خرامان

به جای ی کش سهیل او را نشان داد

در آن گلشن زمین زد گام خون باد

کنار آب جاری خال خالی

[...]

ملا مسیح
 
 
۱
۲
۳
۴
۷