گنجور

عطار » الهی نامه » بخش دوم » (۱) حکایت آن زن که بر شهزاده عاشق شد

 

ور از شهزاده خواهی همنشینی

زمانی نیز روی او نه بینی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش چهاردهم » (۳) حکایت آن مرد که صدقه بدرویشان می‬داد

 

که تو باید اگر صاحب یقینی

که آن صدقه که بخشیدی نه بینی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش چهاردهم » (۹) حکایت مجنون با آن سائل که سؤال کرد

 

مرا گفتا ز بهر چه چنینی

که غرق خون بخاکستر نشینی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پانزدهم » (۳) حکایت محمد غزالی با سلطان سنجر

 

اگر بیداری اینجا چون نشینی

که تا برهم زنی دیده، نه بینی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هفدهم » (۱۱) حکایت مسلمان شدن یهودی وحال او

 

که می‌کوبد در چون من حزینی

گشاده مرگ بر جانم کمینی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش نوزدهم » (۹) حکایت در ذمّ دنیا

 

هر آن ساعت که نه در عشقِ دینی

حریف اژدهای آتشینی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش نوزدهم » (۱۰) حکایت شاهزاده و عروس

 

دران ساعت بدانی و به بینی

که با که کردهٔ این هم نشینی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و دوم » (۵) حکایت یوسف علیه السلام و نظر کردن او در آینه

 

اگر صد قرن در خلوت نشینی

که تا تو روی خود بینی نه بینی

عطار
 

عطار » بلبل نامه » بخش ۳۳ - مجادله کردن بلبل با موش خوار و جواب او

 

مکن با زاغ و با سگ هم نشینی

چو خواهی گلشن سیمرغ بینی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش چهارم » بخش ۱ - المقالة الرابعه

 

چو بر استبرق خضرا نشینی

تو باشی جمله و خود را نه بینی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش چهارم » بخش ۱ - المقالة الرابعه

 

همی هر ذره از عالم که بینی

اگر تو در پی آن می‌نشینی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش ششم » بخش ۵ - الحکایه و التمثیل

 

چو تو بینندهٔ گور و زمینی 

زمین جز روضه و حفره نبینی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش نهم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

ولی با نفس سگ تا می‌نشینی

تو اسرار زمین هرگز نبینی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش یازدهم » بخش ۶ - الحکایه و التمثیل

 

چو تو جز عکس یک صورت نبینی

همه با عکس خیزی و نشینی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش یازدهم » بخش ۶ - الحکایه و التمثیل

 

چو تو در پیش آیینه نشینی

نبینی آیینه تو روی بینی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش یازدهم » بخش ۱۱ - الحکایه و التمثیل

 

اگر بر آسمان گر بر زمینی

جزین چیزی که می‌بینی نبینی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش دوازدهم » بخش ۶ - الحکایه و التمثیل

 

دلا حاصل کن آخر تیز بینی

ترا تا چند ازین آویز کینی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش دوازدهم » بخش ۶ - الحکایه و التمثیل

 

ز خوشه دانهٔ بی غم نبینی

که یک جو ندهدت بی خوشه چینی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش پانزدهم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

بعمری جز بلا حاصل نبینی

که تا روزی بکام دل نشینی

عطار
 
 
۱
۲
۳
۹
sunny dark_mode