گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۳ - آمدن زرد پیش شهرو به رسولى

 

به راه اندر نه خسبی نه نشینی

ز پشت باره شهرو را ببینی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۳ - آمدن زرد پیش شهرو به رسولى

 

نشسته هر کسی با همنشینی

زبان هر کسی با آفرینی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۸ - جواب دادن ویس رسول شاه موبد را

 

تو هرگز کام خویش از من نبینی

و گر خود جاودان اینجا نشینی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۸ - جواب دادن ویس رسول شاه موبد را

 

تو از پیوند من شادی نبینی

نه با من یک زمان خرم نشینی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۸ - جواب دادن ویس رسول شاه موبد را

 

و گر بی کام او با او نشینی

ز دل در کن کزو شادی نبینی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۶ - فریفتن دایه ویس را به جهت رامین

 

اگر فرمان بری خرم نشینی

به بخت خویش خرسندی گزینی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۱ - آگاه شدن شاه موبد از کار ویس و رامین

 

اگر خواهی که رویش باز بینی

بسی نیکوتر از دیبای چینی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۴۳ - زارى کردن ویس از رفتن رامین

 

تو نیز ای دایه با من همچنینی

ز بهر من شکیبایی گزینی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۴۶ - مویه کردن شهرو پیش موبد

 

اگر تو روی آن بت روی بینی

میان خاک بینی نقش چینی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۵۰ - نصیحت کردن به‌گوى رامین را

 

اگر تو ویس را سالی نبینی

به دلجویی برو دیگر گزینی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۵۰ - نصیحت کردن به‌گوى رامین را

 

بدین غمخوارگی تا کی نشینی

نهیب جان شیرین چند بینی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۵۳ - رفتن رامین به گوراب و دور افتادن از ویس

 

ز بس خوبان و مهرویان که بینی

ندانی زان کدامین برگزینی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۶۱ - نامه اول در صفت آرزومندى و درد جدایى

 

اگرچه دشمنی با من به کینی

ببخشایی چو روی من ببینی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۷۲ - مویه کردن ویس بر جدایى رامین

 

بنال ای دل که ارزانی بدینی

که هم در این جهان دوزخ ببینی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۷۳ - سیر شدن رامین از گل و یاد کردن عهد ویس

 

چه بر خاک و چه بر دیبا نشینی

ز نادانی پسندی هرچه بینی

فخرالدین اسعد گرگانی
 
 
۱
۲
۳
۱۶
sunny dark_mode