گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۶ - گفتار اندر ستایش عمید ابو الفتح مظفر

 

به جان تو که چون کارش ببیند

مرو را از همه کس برگزیند

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۵ - بغایت رسیدن عشق رامین بر ویس

 

وگرچه ز او بلا بسیار بیند

ز دیگر کامها او را گزیند

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۵۳ - رفتن رامین به گوراب و دور افتادن از ویس

 

به پیش ویس شد کاو را ببیند

چو او را دیده باشد برنشیند

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۵۹ - بیمار شدن ویس از فراق رامین

 

چو یارم دیگری بر من گزیند

همان بهتر که جانم مرگ بیند

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۶۱ - نامه اول در صفت آرزومندى و درد جدایى

 

اگر مرگ آید و سالی نشیند

به جان تو که شخص من نبیند

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۹۶ - پاسخ دادن رامین ویس را

 

به دیده کوری دختر نبیند

همی داماد بی آهو گزیند

فخرالدین اسعد گرگانی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳ - در استدلال نظر و توفیق شناخت

 

خدا از عابدان آن را گزیند

که در راه خدا خود را نبیند

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۴ - آغاز داستان خسرو و شیرین

 

و گر کس روی نامحرم ببیند

همان در خانه ترکی نشیند

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۷ - به خواب دیدن خسرو نیای خویش انوشیروان را

 

دلارامی تو را در بر نشیند

کزو شیرین‌تری دوران نبیند

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۵ - دیدن خسرو شیرین را در چشمه سار

 

بمانیدش که تا بی‌غم نشیند

طرب می‌سازد و شادی گزیند

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۵ - دیدن خسرو شیرین را در چشمه سار

 

مرا به که‌از درونِ پرده بیند

که بر بی‌پردگان گردی نشیند

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۶ - وصیت کردن مهین‌بانو شیرین را

 

بر این ابلق که آمد شد گزیند

چو این آمد فرود آن برنشیند

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۸ - آگهی خسرو از مرگ بهرام چوبین

 

چو سایه روسیاه آن کس نشیند

که واپس گوید آنچ از پیش بیند

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۱ - شفاعت کردن خسرو پیش مریم از شیرین

 

همان به کاو در آن وادی نشیند

که جغد آن بِهْ که آبادی نبیند

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۲ - فرستادن خسرو شاپور را به طلب شیرین

 

گر این شوخ آن پری‌رخ را ببیند

شود دیو‌ی و بر دیوی نشیند

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۲ - فرستادن خسرو شاپور را به طلب شیرین

 

دلم کور است و بینایی گزیند

چه کوری دل چه آن کس کو نبیند

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۵
sunny dark_mode