گنجور

عطار » الهی نامه » بخش بیست و دوم » (۱۰) حکایت محمود با شیخ خرقانی

 

بیا تا پیش من ای شاه درویش

که حق اکنون ترا کردست فاپیش

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و دوم » (۱۰) حکایت محمود با شیخ خرقانی

 

در اوّل چون بدادت صورت خویش

صفات خویش آرد آخِرَت پیش

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پایانی » (۶) حکایت ایّوب پیغامبر

 

نه آهی می‌توان کرد از بر خویش

نه خامش می‌توان بودن، بیندیش

عطار
 

عطار » الهی نامه » روایت دیگر دیباچۀ الهی‌نامه » در آغاز آلهی نامه

 

توکّل بر خدا، تقصیر بر خویش

نهادم این نهایت نامه در پیش

عطار
 

عطار » بلبل نامه » بخش ۲۸ - خطاب بلبل به طوطی و نصیحت کردن او را بخدمت پیر

 

منه این آینه زین بیشتر پیش

رخ استاد را ز آیینهٔ خویش

عطار
 

عطار » بلبل نامه » بخش ۳۵ - آمدن هدهد در نصیحت بلبل باو که راه بسی باریکست

 

ترا همت بقدر هستی خویش

مرا همت بقدر از آسمان بیش

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش اول » بخش ۱ - المقالة الاولی فی التوحید

 

ز ما ببریده هم بیگانه هم خویش

چو طفلان ما و راهی سخت در پیش

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش دوم » بخش ۱ - المقاله الثانیه فی نعت رسول الله صلی الله علیه و سلم

 

حسابی گیر بر انگشت با خویش

که آن روز پسین آسان شود پیش

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش دوم » بخش ۲ - در صفت معراج رسول صلی الله علیه و سلم

 

مرایی، گر یتیمی گرچه درویش

ترا ام من ترا این از همه بیش

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش دوم » بخش ۲ - در صفت معراج رسول صلی الله علیه و سلم

 

که پیش از مرگ این دل داده درویش

ببیند روضهٔ پاک تو در پیش

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش دوم » بخش ۲ - در صفت معراج رسول صلی الله علیه و سلم

 

مثالی گویمت ظاهر بیندیش

کسی راهست جامی پر عسل پیش

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش چهارم » بخش ۱ - المقالة الرابعه

 

چو پروانه بر آتش می‌زند خویش

که تا هستی او برخیزد از پیش

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش ششم » بخش ۱ - المقاله السادسه

 

خیالست این همه عالم بیندیش

مبین آخر خیالی را از این پیش

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش هشتم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

تو اینجایی ز خود آگاه از خویش

که آنجا آگهی برخیزد از پیش

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش هشتم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

مقرب آن بود کامروز بی خویش

بود آن حضرتش در پیش بی پیش

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش نهم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

بجست از جای بودش روزنی پیش

برون کرد از در روزن سر خویش

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش دهم » بخش ۱ - المقاله العاشر

 

همی هر لحظه جان معنی اندیش

تواند کرد خود را رونقی بیش

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش دهم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

اگر ارزنده‌ای داری تو با خویش

نیرزی تو به نزد کس از آن بیش

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۱۷