گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۳ - آمدن زرد پیش شهرو به رسولى

 

اگر رحمت نیاری من بمیرم

بدان گیتی ترا دامن بگیرم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۵ - بغایت رسیدن عشق رامین بر ویس

 

به خانء خویش در چونین اسیرم

نبینم دوستدار و دستگیرم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۵ - بغایت رسیدن عشق رامین بر ویس

 

گر اکنون از تو نومیدی پذیرم

به مرگ ناگهان پیشت بمیرم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۴۶ - مویه کردن شهرو پیش موبد

 

اگر چه من به دست او اسیرم

همی خواهم که در پیشش بمیرم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۵۰ - نصیحت کردن به گوى رامین را

 

سزد گر من نصیحت نه پذیرم

به بخت خویش گریم تا بمیرم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۵۲ - پاسخ دادن ویس موبد را

 

چرا از تو نصیحت نه پذیرم

چرا راه سلاممت بر نگیرم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۷۴ - گفتن رفیدا حال رامین با گل

 

هم اکنون راه شهر دوست گیرم

که گر میرم به راه دوست میرم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۷۹ - پاسخ دادن رامین ویس را

 

همین جا بند درگاه تو گیرم

همی گریم به زاری تا بمیرم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۸۶ - پاسخ دادن رامین ویس را

 

چه باشد گر به برف اندر بمیرم

ز مردم جاودانه نام گیرم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۹۲ - پاسخ دادن رامین ویس را

 

چرا به فسوس در سرما بمیرم

چرا راه سلانت بر نگیرم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۹۶ - پاسخ دادن رامین ویس را

 

ز بی رحمی نبودی دستگیرم

بدان تا من به برف اندر بمیرم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۹۷ - پاسخ دادن ویس رامین را

 

کنون دست از عنانت بر نگیرم

همی نالم به زاری تا بمیرم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۰ - افسانه‌سرائی ده دختر

 

اگر شیرین نباشد دستگیرم

چو شمع از سوزش بادی بمیرم

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۱ - مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او

 

به دزدی هندویت را گر نگیرم

چو هندو دزد نافرمان پذیرم

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۳ - آغاز عشق فرهاد

 

گرم فرمان دهی فرمان پذیرم

به دست آوردنش بر دست گیرم

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۸ - کوه کندن فرهاد و زاری او

 

اگر چه ناری ای بدر منیرم

پس از حجی و عمری در ضمیرم

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۸ - کوه کندن فرهاد و زاری او

 

به شیری چون شبانان دست گیرم

که در عشق تو چون طفلی به شیرم

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۵