گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۸۹ - پاسخ دادن ویس رامین را

 

یکی پنداشتی خورشید دیدی

یکی پنداشتی مژده شنیدی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۹۳ - پاسخ دادن ویس رامین را

 

من آن شایسته یارم کم تو دیدی

که همچون من نه دیدی نه شنیدی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۹۶ - پاسخ دادن رامین ویس را

 

اگر هر گز تو روی من ندیدی

نه در گیتی نشان من شنیدی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۹۹ - پاسخ دادن ویس رامین را

 

مشو دلتنگ از آن خواری که دیدی

وزآن گفتار ها کز من شنیدی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۰۱ - آشکار شدن رامین بر شاه موبد

 

مرا در کودکی تو پروریدی

کنونم سر به پروین کشیدی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

انوری » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۲

 

دلم بردی نگارا وارمیدی

جزاک‌الله خیرا رنج دیدی

به جان چاکرت ار قصد کردی

بحمدالله بدان نهمت رسیدی

خطا گفتم من از عشقت به حکمت

[...]

انوری ابیوردی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۰ - (سی لحن باربد)

 

چو بانگ سبز در سبزش شنیدی

ز باغ زرد سبزه بر دمیدی

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۰ - (سی لحن باربد)

 

چو بر دستان شب فرخ کشیدی

از آن فرخنده‌تر شب کس ندیدی

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲ - در توحید باری

 

تو زانجا آمدی کاین جا دویدی

ازین جا در گذر کانجا رسیدی

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴ - آمرزش خواستن

 

توئی کاوَّل ز خاکم آفریدی

به فضلم زآفرینش بر گزیدی

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۹ - خطاب زمین بوس

 

چو چشم صبح در هر کس که دیدی

پلاسِ ظلمت ازوی در کشیدی

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۳ - عذر انگیزی در نظم کتاب

 

به هشتاد و نود چون در رسیدی

بسا سختی که از گیتی کشیدی

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۴ - گریختن شیرین از نزد مهین بانو به مداین

 

چو افتادت که مهر از ما بریدی

کدامین مهربان بر ما گزیدی

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۴ - گریختن شیرین از نزد مهین بانو به مداین

 

سپیده دم چو دم بر زد سپیدی

سیاهی خواند حرف ناامیدی

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۰ - رفتن شاپور دیگر بار به طلب شیرین

 

یقین می‌دان که گر سختی کشیدی

از آن سختی به آسانی رسیدی

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۸ - شیرکشتن خسرو در بزمگاه

 

ز بس کز گاز نیلش در کشیدی

ز برگ گل بنفشه بردمیدی

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۵ - نالیدن شیرین در جدائی خسرو

 

گهی چون گوی هر سو می‌دویدی

گهی بر جای چون چوگان خمیدی

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۵ - نالیدن شیرین در جدائی خسرو

 

چراغی کز جهانش برگزیدی

ترا دادند و بادش دردمیدی

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۵ - نالیدن شیرین در جدائی خسرو

 

بسی در کار خسرو رنج دیدی

بسی خواری و دشواری کشیدی

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۴ - زاری کردن فرهاد از عشق شیرین

 

گر از درگاه او گردی رسیدی

بجای سرمه در چشمش کشیدی

نظامی گنجوی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۱۹