گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۳ - آمدن زرد پیش شهرو به رسولى

 

من از تو راستی خواهم که جویی

همیشه راستی ورزی و گویی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۳ - آمدن زرد پیش شهرو به رسولى

 

بلای زن دران باشد که گویی

تو چون مه روشنی چون خور نکویی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۸ - جواب دادن ویس رسول شاه موبد را

 

کجا اندر خورد پیوند جویی

تو این پیغام یافه چند گویی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۸ - جواب دادن ویس رسول شاه موبد را

 

چو گوهر جویی و بسیار پویی

نیابی چونکش از معدن نجویی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۱ - دیدن رامین ویس را و عاشق شدن بر وى

 

الا ای دل چه بودت چند گویی

وزین اندیشهء باطل چه جویی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۴ - اندر بستن دایه مر شاه موبد را بر ویس

 

اگر تو مر مرا چاره نجویی

وزین اندیشه جانم را نضویی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۰ - رسیدن ویس و رامین به هم

 

گل کافور رنگ مشک بویی

بت شمشاد قد لاله رویی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۱ - آگاه شدن شاه موبد از کار ویس و رامین

 

بگفت ای دایه تاکی یافه گویی

ز نادانی در آتش آب جویی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۳ - رفتن ویس از مرو شاهجان به کوهستان

 

به کوهستان زنی نامی بجویی

مرو را هم بزرگی هم نکویی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۵ - آگاه شدن موبد از رفتن رامین نزد ویس

 

بدو گفت این که فرمودت نگویی

که بر من بیشی و بیداد جویی ؟

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۷ - سرزنش کردن موبد ویس را

 

پس آنگه دایه را گفتا چه گویی

وزین آتش مرا چاره چه جویی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۴۳ - زارى کردن ویس از رفتن رامین

 

تو بنشینی و از من صبر جویی

صبوری چون کنم بی دل نگویی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۴۶ - مویه کردن شهرو پیش موبد

 

به حق آنکه تو مانند اویی

چو او خوبی چو او رخشنده رویی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۵۰ - نصیحت کردن به گوى رامین را

 

اگر مردی کنی و صبر جویی

به صبر این زنگ را از دل بشویی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۵۰ - نصیحت کردن به گوى رامین را

 

ازو بهتر به پاکی و نکویی

هزاران بیش یابی گر بجویی

فخرالدین اسعد گرگانی
 
 
۱
۲
۳
۱۹