گنجور

عطار » الهی نامه » بخش اول » (۱) حکایت زن صالحه که شوهرش به سفر رفته بود

 

غلام من برد او را بزوری

ازان شومی شد او مفلوج و کوری

عطار نیشابوری
 

عطار » الهی نامه » بخش دوم » (۳) حکایت سلیمان داود علیهما السلام با مور عاشق

 

بچشم خرد منگر سوی موری

که او را نیز در دل هست شوری

عطار نیشابوری
 

عطار » الهی نامه » بخش دوم » (۴) حکایت امیرالمؤمنین علی کرم الله وجهه بامور

 

چو حیدر در شجاعت شیر زوری

که دیدی بسته بر فتراک موری

عطار نیشابوری
 

عطار » الهی نامه » بخش ششم » (۸) حکایت نابینا با شیخ نوری رحمه الله

 

چو نام حقّ ازو بشنود نوری

به پیش او دوید از ناصبوری

عطار نیشابوری
 

عطار » الهی نامه » بخش پانزدهم » (۵) حکایت سلطان محمود و گازر

 

اگر تو بر فلک بهرامِ زوری

بروز واپسین بهرامِ گوری

عطار نیشابوری
 

عطار » الهی نامه » بخش شانزدهم » (۳) حکایت سلیمان و طلب کردن کوزه

 

بتر آن گل که سازندش تنوری

که هر ساعت بتابندش بزوری

عطار نیشابوری
 

عطار » اسرارنامه » بخش چهارم » بخش ۱ - المقالة الرابعه

 

تو در مصباح تن مشکوة نوری

ز نزدیکی که هستی دور دوری

عطار نیشابوری
 

عطار » اسرارنامه » بخش چهارم » بخش ۱ - المقالة الرابعه

 

ببین آخر اگر داری حضوری

که هر دم می‌رسد از یار نوری

عطار نیشابوری
 

عطار » اسرارنامه » بخش ششم » بخش ۵ - الحکایه و التمثیل

 

چو در چشم آیدت چون ماه نوری

چرا ناید در آن هر ذره حوری

عطار نیشابوری
 

عطار » اسرارنامه » بخش هفتم » بخش ۶ - الحکایه و التمثیل

 

تو می‌خواهی بزاری و بزوری

که آید پیل در سوراخ موری

عطار نیشابوری
 

عطار » اسرارنامه » بخش نهم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

اگر با خود بری یک ذره نوری

بود ز آن نور خورشیدت حضوری

عطار نیشابوری
 

عطار » اسرارنامه » بخش چهاردهم » بخش ۱ - المقاله الرابع عشر

 

گرت بخشد کمر چه تو چه موری

که هر دو زین کمر هستند عوری

عطار نیشابوری
 

عطار » اسرارنامه » بخش شانزدهم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

اگر تو شیر طبع و پیل زوری

ز بهر طعمهٔ کرمان گوری

عطار نیشابوری
 

عطار » اسرارنامه » بخش نوزدهم » بخش ۷ - الحکایه و التمثیل

 

شبی خفت آن گدایی در تنوری

شهی را دید می‌شد در سموری

عطار نیشابوری
 

عطار » اسرارنامه » بخش نوزدهم » بخش ۹ - الحکایه و التمثیل

 

شبان روزی چو اختر روز کوری

اسیر حرص روز و شب چو موری

عطار نیشابوری
 

عطار » اسرارنامه » بخش بیست و دوم » بخش ۱ - المقاله الثانیه و العشرون

 

چو هر دم می‌توانی یافت نوری

چرا دایم نباشی در حضوری

عطار نیشابوری
 

عطار » اسرارنامه » بخش بیست و دوم » بخش ۴ - الحکایه و التمثیل

 

منور دار جانم را بنوری

دلم را زنده گردان از حضوری

عطار نیشابوری
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱ - بسم اللّه الرحمن الرحیم

 

ز بوقلمون عالم در غروری

سرابی آب میبینی که دوری

عطار نیشابوری
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۴ - آغاز داستان

 

اگرچه پیلتن را بود زوری

نیازردی ازو بر خاک موری

عطار نیشابوری
 
 
۱
۲
۳